Cílem předmětu je: - pomoc studujícím s adaptací do českého akademického prostředí - posílení akademických dovedností, včetně porozumění, interpretace a reflexe odborných textů a tvorby vlastního textu v kontextu humanitních studii v českém jazyce - posílení jazykových dovedností potřebných k studiu v bakalářském programu humanitního zaměření - pomoc s překonáním obtíží vznikajících v průběhu studia na FHS UK, včetně vypracování individuálních úkolů Kurz má seminární charakter, tj. vyžaduje průběžnou přípravu a aktivní práci v hodinách. Závěrečné hodnocení sestává z hodnocení průběžné práce v semestru a plnění zadaných úkolů. Obecné podmínky atestace: - pravidelná aktivní účast na hodinách - pravidelná příprava na práci v hodinách - vypracování zadaných písemných úkolů v náležité kvalitě.