Viz sylabus předmětu Přístupy k jazyku I.
Pro tento kurz je plánováno konkrétněji toto:

1) V úvodu kurzu zopakování základních premis kognitivního a kulturního přístupu k jazyku s důrazem na kulturní a antropolingvistické aspekty (podrobněji viz kurz Úvod do kognitivní lingvistky, absolvovaný už v Bc. studiu)

2) Dále se kurz věnuje tématu Člověk v jazyce, kultuře a komunikaci, a to v těchto liniích
- antropocentrismus a jeho různé projevy a aspekty; konceptualizace člověka v jazyce (resp. v jazycích mluvených a znakových); člověk v intencích sémantických opozic (člověk - zvíře, člověk - robot ap.)

- člověk - bytost emocionální, konceptualizace emocí v jazyce / jazycích; emoce a mimika
Výuka se realizuje prostřednictvím přednášek (powerpointové prezentace) a domácí četby odborných textů a debaty o nich; měly by na tomto základě vzniknout i malé výzkumy studentů ke konceptualizaci konkrétních emocí a jejich projevů v mimice