E-learningový kurzu Úvod do společenskovědních metod

Předmětem tohoto kurzu je empirický výzkum v sociálních vědách a konkrétně pak návrh jeho provedení.

Cílem je seznámit studenty s logikou empirického výzkumu v sociálních vědách a základními metodologickými strategiemi, s jednotlivými metodami sběru dat, výběru vzorku a analýzy dat, se základními etickými aspekty empirického výzkumu.

Kurz  poskytne studentům vědomosti a dovednosti, jež jsou důležité znát pro přípravu projekt výzkumu či pro posouzení realizovatelnosti určitého empirického výzkumu, ne však již konkrétní dovednosti, které jsou potřeba pro realizaci samotného empirického výzkumu.

Tento kurz se bude věnovat jak kvantitativní, tak kvalitativní výzkumné strategii. Vycházíme z názoru, že žádná ze strategií není lepší nebo horší, že obě jsou potřebné, že obě mají silné a slabé stránky a že obě mají být kombinovatelé, pokud je to vhodné.

V rámci kurzu budou představeny otázky, které výzkumník musí řešit při přípravě výzkumu a možné způsoby řešení těchto otázek. Např. Jak formulovat vhodnou výzkumnou otázku? Jak rozhodnout jakou výzkumnou strategii mám zvolit? Jaké metody sběru dat zvolit, abychom získali taková data, jež by se daly využít pro zodpovězení výzkumné otázky? Jaké metody analýzy zvolit? Jak zajistit kvalitu výzkumu? Mohou být některé mé výzkumnické kroky eticky sporné?, atd.