Mezi základní otázky sociologie patří: Co je to společnost? Jak jí můžeme porozumět? Jaká je role jedince ve společnosti? Jakou hrají ve společnosti roli nerovnosti? Liší se současná společnost od jejích minulých forem? Co znamená pro svět globalizace? Kam lidská společenství směřují? A tak dál. Předmět Sociologie pro ZSV je zaměřen na úvod do vybraných otázek sociologie z hlediska sociologické teorie i sociologického výzkumu. Studující bude schopen po absolvování tohoto předmětu prakticky využívat tzv. sociologickou imaginaci (C. Wright Mills). Předmět se zabývá klasiky sociologického myšlení (É. Durkheim, K. Marx, M. Weber ad.) a seznamuje s klíčovými paradigmaty sociologie. Na základě tohoto přehledu se výuka následně zaměřuje na témata kultury, socializace, sociálního řádu, globalizace, sociální stratifikace, problematiku vztahu společnosti a přírody atp.