Cílem kurzu je seminární formou rozvíjet a prohlubovat znalosti studentů získané četbou a účastí na přednáškách – a to především diskusí nad prameny a interpretačními rámci užívanými soudobou historiografií. Výběr témat bude částečně podřízen zájmu studentů. Důraz bude kladen na kombinaci širších strukturálních a politicko/diplomatických faktorů. Témata budou řazena chronologicky (v rámci možností), vždy jedno na každou hodinu. Vedle tradičně evropského zaměření se pokusíme o integraci širší globální perspektivy.
Od studentů se očekává aktivní zapojení do diskuse, což bude vyžadovat mimo jiné přípravnou četbu většinou českých a výjimečně i anglických materiálů.


Atestace
ZS: aktivní účast (max 2 zameškané přednášky) + příprava úvodního referátu – reportu najednu hodinu.