Metodologie a logika hudebně pedagogického výzkumu, orientace v základních etapách vědeckovýzkumné práce a ve výzkumných metodách. Bližší poznání základních informačních primárních a sekundárních zdrojů v hudební pedagogice. Příprava na řešení bakalářské práce z hlediska jejích strukturálních, formálních a jazykových náležitostí.