Popis předmětu:
Náplň předmětu zaměřeného na vybrané otázky české gramatiky (zejména formální a funkční morfologie) je zasazen do širšího kontextu lingvistické bohemistiky. Probírají se otázky přístupu preskriptivního a deskriptivního, synchronního a diachronního, onomaziologického a sémaziologického aj., pozornost je věnována současným moderním trendům (korpusová lingvistika, metody získávání jazykového materiálu a jeho analýzy) i aktuálním otázkám LB (role úzu při kodifikaci standardu, nové přístupy k popisu a prezentaci české deklinace aj.). Vybraná témata jsou předmětem přednášky, v semináři jsou podkladem diskuse a komentovaného rozboru na textovém materiálu a na cvičeních.

Podmínky zakončení předmětu:
1. aktivní účast na výuce (max. 2 absence);
2. přednesení referátu na zadané téma;
3. úspěšné napsání zápočtového testu (min. 80%).

V případě distanční výuky se budou přednáška a seminář realizovat v Zoomu a v Moodle.
Podmínky pro zakončení předmětu:
1. viz body 2-3 výše;
2. aktivní účast na seminářích v Zoomu (max. 2 absence).