International morality: does such a thing exist ? Aren’t nation-states, even democratic ones, simply ‘cold monsters’ primarily interested in their own power and security ? The answer to both questions is a positive one. Nonetheless, between ethical ideals and realist considerations, not only NGOs, but states, too, act ethically at times. Why ? When ? How ? This course shall discuss these issues and, based on the instructor's research, examine an alternative to the liberal human rights agenda.

JMB 252 (JMB029) Seminář k evropské integraci (LS 2019): „Česká republika a Evropská unie“

(Seminar in European Integration: „Czech Republic and the European Union“)

Vyučující: Vít Havelka (88059180@cuni.cz)

Anotace

Seminář má za cíl doplnit látku hlavní přednášky předmětu Evropská integrace o českou perspektivu. Zaměřen bude na pohled České republiky na vybrané politiky Evropské unie a aplikaci vybraných socio-vědních teorií. První polovina kurzu se bude skládat především z výsledků základního výzkumu, zatímco druhá polovina semestru se bude zaměřovat na policy-oriented výzkum. Studenti se tak naučí pracovat s různými přístupy ke studiu evropské integrace.

Rozsah výuky je 0/2, seminář je zakončen zápočtem

Cíle předmětu

Cílem semináře je zprostředkovat studentům české vnímání evropské integrace od 90. let minulého století, přičemž hlavní důraz bude kladem na současné postoje České republiky k aktuálně projednávaným změnám ve vybraných evropských politikách. Cílem semináře je zároveň zlepšit schopnost studentů spolupracovat, zpracovat zadané téma v podobě prezentace a kriticky pracovat s akademickou literaturou a primárními zdroji.

Metody výuky

Semináře se budou skládat z diskuze nad aktuálním děním hýbajícím Evropou, zadanou literaturou a studentských prezentacích, které rozšiřují povinnou četbu.

Podmínky pro získání zápočtu

1) Pravidelná docházka (nejvýše 1 neomluvená a 1 omluvená absence; vyšší počet absencí může být důvodem pro vyloučení z kurzu nebo zadání dodatečných povinností), průběžná příprava a aktivní zapojení do diskusí včetně oponentury prezentace a jednoho krátkého expozé k aktualitám.
Průběžná příprava je pravidelně ověřována formou odpovědí na dvě otázky týkající se zadané četby. Otázky k textu bude možné vyplnit v Moodle, přičemž musí být nahrány nejpozději do pondělní půlnoci předcházející samotný seminář.

2) Jedna prezentace/analýza zadaného problému v rozsahu 15-20 minut; handout v rozsahu nejméně 1 strana A4 obsahující základní faktografické informace a seznam zdrojů. Obsah prezentací je nutné konzultovat s vyučujícím nejpozději týden před jejím konáním s tím, že vypracovaný handout a prezentace je nutné zaslat nejpozději do pondělní půlnoci).

3) Písemná verze jednoho z referátů v rozsahu 3 normostrany (plus odkazy a bibliografie), termín odevzdání stanoví vyhláška ředitele IMS