Tento kurz Vás uvede do problematiky otevřených vzdělávacích zdrojů (open education sources - OERs), zejména těch, které fungují na principu MediaWiki softwaru. Kurz Vám představí zásady správného vytváření a využívání otevřených vzdělávacích zdrojů.
Impakt faktor časopisu

Tento kurz je zaměřen na Impakt faktor (také impact factor, IF). Impaktní faktor je scientometrický ukazatel průměrného počtu citací vědeckého časopisu a je každý rok vyhodnocován americkým Institutem pro vědecké informace (ISI) pro vybraný okruh periodik označovaných jako impaktované časopisy a publikován ve Zprávě o časopisecké citovanosti. Impakt faktor má velký vliv na způsob vědecké práce a její hodnocení.

Statistická analýza dat 1

Kurz je zaměřen na deskriptivní statistické metody a základy induktivní statistiky pro analýzu empirických dat.
Cílem předmětu je osvojení principů statistické analýzy empirických dat v rozličných oblastech psychologie a výsledky statistické analýzy logicky správně interpretovat. 

Statistická analýza dat 2

Kurz Statistická analýza dat 2 navazuje na kurz Statistická analýza dat 1 a prohlubuje a rozšiřuje základní aparát analýz dat v psychologickém a společenskovědním výzkumu. V kurzu je kladen důraz na praktické provedení analýz a správnou interpretaci jejich výstupů.

Kurz akademické integrity 3.0

Jedná se o e-learningový kurz, který je určen pro akademické pracovníky a doktorandy Univerzity Karlovy. Jeho účelem je především přehledné shrnutí témat souvisejících s akademickou integritou a etikou vědecké práce. Jednotlivá témata jsou navíc doplněna užitečnými odkazy.
Jak publikovat otevřeně?

V kurzu získáte vhled do problematiky otevřeného publikování a základní informace o možnostech, které nabízí publikační model otevřeného přístupu. Téma kurzu se konkrétně věnuje otázkám:
Co je to open access? Co znamená "publikovat otevřeně"? Jaké výhody publikování v režimu open access přináší? Jaký je rozdíl mezi zelenou a zlatou cestou open access? Co jsou otevřená data a proč jim věnovat pozornost? Co mi jako autorovi v oblasti otevřeného publikování Univerzita Karlova nabízí?
Správa výzkumných dat

V rámci tohoto kurzu budete seznámeni s problematikou správy výzkumných dat, představeny budou užitečné nástroje, které mohou při práci s daty pomoci. Téma kurzu se konkrétně věnuje otázkám:
Co jsou to výzkumná data? Co se rozumí správou výzkumných dat? Jaké výhody management dat přináší? Co je to plán managementu dat (data management plan) a jak jej vytvořit? Tipy pro zpracovávání dat? Co jsou otevřená výzkumná data a jak data sdílet?