Finanční gramotnost

Tento nástroj slouží jako informační zdroj k jednotlivým tématům věnovaným finanční gramotnosti.

Tvůrci učebních materiálů jsou sami studenti, kteří v rámci plnění předmětu zpracovávají jednotlivá témata.

 

Standard finanční gramotnosti pro SŠ (2017) [редактировать]

A. Nakupování a placení

1. nakupování:
 • zkontroluje ukázky vzorového dokladu a smlouvy
 • uvede příklad důsledků neznalosti smlouvy, včetně všeobecných podmínek
 • kriticky posoudí nabídku zboží a služeb (podle vlastních či vyhledaných informací)
2. placení
 • vybere vhodný způsob placení
 • vybere vhodnou možnost směny cizí měny a vypočte částku potřebnou pro tuto směnu
3. inflace
 • vysvětlí vliv inflace na příjmy, vklady, úvěry
 • navrhne, jak se občan může chránit proti mírné a proti vysoké inflaci

B. Hospodaření domácnosti

1. prohloubit úroveň osvojení poznatků ze ZŠ ZŠ II. stupeň 1. rozpočet
 • sestaví rozpočet jednotlivce i domácnosti
 • odliší čistý a hrubý příjem
 • odliší pravidelné, nepravidelné a jednorázové příjmy
 • odliší pevné, kontrolovatelné a jednorázové výdaje
 • zváží nezbytnost výdajů
2. porovná majetek a závazky domácnosti v bilanci
3. úvod do finančních služeb
 • charakterizuje jednotlivé finanční produkty a jejich využití
 • provádí výpočty jednoduchého úročení a popíše princip složeného úročení
 • charakterizuje úrok a poplatky a jejich vliv na cenu finančního produktu
 • porovná finanční produkty, zejména z hlediska rizika, výnosu a likvidity
4. plánování
 • stanoví své krátkodobé a dlouhodobé finanční cíle a rozhodne o způsobu dosažení těchto cílů
 • určí rizika ohrožující dosažení finančních cílů a navrhne způsob jejich zmírnění

 

C. Přebytek rozpočtu domácnosti

1. spoření
 • vybere vhodné spoření
 • vypočte jak dlouho spořit na určitý účel
2. investice
 • posoudí různé druhy investic, včetně investic do majetku
 • na příkladu ukáže nutnost rozložení rizika
3. pojištění
 • v příkladu vybere vhodný druh pojištění
 • uvede příklady povinných pojištění
4. popíše možnosti zabezpečení na stáří
 

D. Schodek rozpočtu domácnosti

1. úroky, úvěry

 • vysvětlí způsoby stanovení úrokových sazeb a využití RPSN
 • odhaduje nebo vyhledá obvyklou úrokovou sazbu a RPSN běžných druhů úvěrů
 • v příkladu vybere nejvhodnější úvěr
 • v příkladu posoudí úvěruschopnost a možnost zajištění úvěru

 

2. důsledky nesplácení
 • navrhne řešení situace předlužení
 • vysvětlí důsledky oddlužení