Virtuální hospitace - Občanský a společenskovědní základ: Feminismus