vypisky z knihy: ekonomika zivotniho prostredi (doc. Soukopova)