T01 Havlík & Koťa: Sociální a historický kontext sociologie vzdělávání

Havlík, Radovan; Koťa, Jaroslav. Sociologie výchovy a školy. Praha: Portál, 2002, s. 11–24.