Baštecký J.,Kumpel Q.,Vojtěchovský M. a kol.:Gerontopsychiatrie, Grada 1994

Schmidbauer W.: Psychická úskalí pomáhajících profesí, Portál 2000

Weber P. a kol. Minimum z klinické gerontologie, IPVZ Brno 2000

Tošnerová T.: Pocity a potřeby pečujících o starší rodinné příslušníky, UCB Pharma,2001

Kalvach Z. a kol.: Geriatrie a gerontologie. Grada Publishing,a.s.,2004

Topinková E.: Geriatrie pro praxi. Galen, Praha,2005.

Topinková E.: Obrazový atlas chorobných stavů - diferenciální diagnostika.Grada Publiching a.s. Praha, 2006.

Hort J.a kol.: Paměť a její poruchy. Maxdorf,2007

Kubešová-Matějovská H.a kol.:Akutní stavy v geriatrii. Galén,2009

Sculer M.,Oster P.:Geriatrie od A do Z pro sestry.Grada Publishing a.s.Praha,2010

Malíková E.: Péče o seniory v pobytových sociálních zařízeních. Grada Publishing a.s.Praha,2011.

Holmerová I.,Jurašková B.,Zikmundová K.:Vybrané kapitoly z gerontologie. Česká alzheimerovská společnost, 2003.

Haškovscová H.: České ošetřovatelství-manuálek sociální gerontologie. Praktická příručka pro sestry. Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v Brně, 2002
Kalvach Z.a kol.:Křehký pacient a primární péče. Grada Publishing a.s. 2011

Kasper H.,Burghardt W., Výživa v medicině a dietetika. Grada Publishing a.s.Praha, 2015časopis:  Geriatrie a gerontologie- vydává Česká lékařská společnost J.E.Purkyně

Last modified: Tuesday, 22 September 2020, 11:07 AM