Otázky k promyšlení

1. Které charakteristiky dítěte byste potřebovali zjistit, aby vaše pedagogické působení bylo efektivní?
2. V čem spatřujeme přínos dynamické diagnostiky inteligence a kognitivních funkcí?
3. Posuďte vhodnost či nevhodnost stanovení diagnózy pro potřeby pedagoga.

Modifié le: lundi 24 février 2020, 13:45