POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ ÚKOLŮ V PORTFOLIU

Úkoly zpracujetepodlepísemného zadánía podle upřesňujících pokynů vyučujících vreflektivních seminářích. Výběr povinně volitelných úkolů by měl vycházet zkonkrétních podmínek dané školy, protojejvždy konzultujte jak sučiteli dané školy, tak svyučujícímifakulty, kteří vedou reflektivní semináře kpraxi.Portfolio se zpracovanými úkoly bude jedním zpodkladů pro udělenízápočtuzpředmětu OPNZ0P103APedagogicko-psychologická praxe s pedagogickou a psychologickou reflexí (viz tabulka na předchozí straně).

Jako zdroje informací využijte:

▪webové stránky školy;

▪harmonogramškolního roku;

▪zákonné normy a závazné pedagogické dokumenty;

▪pedagogickou dokumentaci školy;▪školní vzdělávací program;

▪tematické seminářesvedením školy, s výchovným poradcem, se školním metodikem prevence aj.;

▪zaměřené pozorování výuky; ▪zaměřené pozorování dalších aktivit ve škole,

▪rozhovory spedagogickými pracovníky školy;▪rozhovory se žáky;

▪osobní účast: při dozoru, při učitelově přípravě na výuku vkabinetu, při setkání srodiči, při administrativních úkolech třídního učitele.

Dbejte na důslednou citaci informačních zdrojů.

Last modified: Monday, 24 February 2020, 1:40 PM