Anotace

Předmět: Lektorská praxe

Bakalářský studijní program 3. ročník

Cíl předmětu:

Lektorská praxe probíhá ve vzdělávacím zařízení (sledování výuky němčiny ve státní nebo soukromé jazykové škole), ve volnočasovém zařízení (jazykové kurzy němčiny), možná je i pomoc při pořádání jazykově-metodických seminářů v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (ústavy a vydavatelství), součinnost se zahraničním lektorem při výuce němčiny (příprava výukových materiálů, techniky).

Cílem lektorské praxe je seznámit studenty s přípravou na výuku dospělých v různých zařízeních jak pro volný čas, tak určených k dalšímu vzdělávání, sledovat plnění stanoveného cíle daného příslušnou institucí, respektování individuálního přístupu k účastníkům vzdělávacích aktivit, způsoby analýzy nedostatků a evaluace výsledků.

 Obsah předmětu:

 Lektorská praxe je seznámení se:

-          s cílem výuky v daném kurzu jazykové školy (s jazykovou úrovní A1-C1)

-          s výukovými materiály (učebnicemi, pomůckami, přístrojovým vybavením)

-          s účastníky kurzu (věk, počet účastníků, vstupní znalosti)

-          s jazykovou úrovní účastníků na základě vstupního testu, popř. s přípravou a  tvorbou rozřazovacího testu

 

Student se v rámci seminářů DVPP a součinnosti se zahraničními lektory seznámí:

-          s cílem a účelem dalšího jazykově-metodického vzdělávání  (čeho má být dosaženo: např. zvýšení kvalifikace)

-          s jazykovou úrovní účastníků (účast na ústním pohovoru, pomoc při přípravě vstupního testu)

-          s činností německého lektora (vyslaného ZfA) k plnění  přípravy na certifikované zkoušky

-          s používanými učebnicemi a dalšími výukovými materiály

-          s organizací seminářů, jejich zaměření a výstupy

 

Student si vede po celou dobu semestru:

-          docházku

-          vlastní dokumentaci, zejména plán na dané období a popis činností

-          evaluaci výsledků, resp. zhodnocení praxe (přínos, součinnost příslušné instituce….)

-          vypracuje  „Projekt“ nebo „Portfolio“, které předloží na konci lektorské praxe garantovi skupiny.

 

Požadavky k zápočtu:

-          18 – 22 hodin účasti na všech akcích

-          studium dokumentace, podíl na přípravě didaktických pomůcek a pod.

-          „Portfolio“ – souborná dokumentace lektorské praxe včetně příprav

-          on-line kurz byl absolvován v ZS – kopie osvědčení o jeho absolvování

-          2 semináře: úvodní a závěrečný (termíny budou sděleny)

 

Literatura:

 - Směrnice k Lektorské praxi

- Rámcový vzdělávací program pro jazykové školy

- Školní vzdělávací program příslušné jazykové školy, jiného vzdělávacího zařízení

- Dokumentace příslušného zařízení (DDM, JŠ…)

- vzdělávací/jazykové programy (DSD I a II, CLIL…)

 

 

 

 

Last modified: Wednesday, 12 February 2020, 3:25 PM