Anotace a sylabus kurzu

Anotace:

Práce s jazykovými korpusy je předmětem, v němž se studenti bakalářského studia seznámí s existencí jazykových korpusů a s možnostmi jejich využití v lingvistické praxi. Kurz je zaměřen na praktickou práci a je předstupněm k Semináři z korpusové lingvistiky, který následuje v NMgr. programu. Kromě seznámení se se základními druhy a vlastnostmi korpusů je důraz kladen na praktickou využitelnost korpusů v každodenním životě lingvisty. Důraz se klade na korpusy češtiny (ČNK) a němčiny (DeReKo a DWDS) vč. přidružených aplikací Kookkurrenzanalyse, CCDB, SOM, resp. Treq, SyD, Morfio ad. V oblasti využitelnosti jsou reflektovány potřeby studentů s ohledem na jejich bádání a psaní seminárních a závěrečných prací z ostatních disciplín.

Zakončení: zápočet - podmínky

1)     Absence max. 3

2)     Průběžná příprava do hodin

3)     aktivní účast na řešení zadaných úkolů

4)     závěrečná práce v rozsahu cca 3-5 stran týkající se rozboru zadané korpusové analýzy (nebo ověření praktické znalosti práce s korpusy ve formě otestování v posledním týdnu) NEBO praktické přezkoušení

Sylabus:

1. 17.2. Co je to korpus? K čemu slouží? Jak ho lze využít? Základní typy korpusů. Korpusy češtiny a němčiny - srovnání (DeReKo, ČNK, InterCorp) formou prezentace. Podmínky a vytvoření zázemí pro práci s korpusy (laptopy, přístup na internet, registrace do COSMAS II a ČNK.

2.  24.2. Základní pochopení prostředí korpusového vyhledavače (COSMAS II.) – výběr archivu, korpusu, formulace nejjednodušších dotazů, možnosti nastavení (Optionen)

3.  2.3. DeReKo (IDS Mannheim) - COSMAS II. - základní funkce korpusového vyhledavače;  Procvičování základního vyhledávání v COSMAS II., regulární znaky apod.

4.  9.3. Pokročilé vyhledávání a jeho procvičování v COSMAS II.; víceslovná spojení

5.  16.3. Rozšiřující funkce z nabídky COSMAS II.; práce s taggovanými korpusy

6.  23.3. Kookkurenční analýza - způsob zadání a vyhodnocování vygenerovaných dat;  procvičování CQL (Corpus Query Language) ; frazémy a kolokace- zvláštní úkol pro korpusovou lingvistiku

7.  30.3. Přidružené aplikace – CCDB, SOM apod.; DWDS

8.  6.4. Český národní korpus - základní informace, základní vyhledávání

9.  13.4. odpadá - Velikonoční pondělí 

10. 20.4. Český národní korpus - procvičování vyhledávání, vysvětlení rozšiřujících funkcí

11. 27.4. InterCorp 

12. 4.5. SyD, Morfio, Treq, KWords, WaG

13. 11.5. Závěrečná diskuze nad problematikou korpusové lingvistiky, zadávání závěrečných prací, příp. zápočtový test

Last modified: Friday, 7 February 2020, 12:11 PM