Doporučená literatura a materiály ke studiu

Poslední úprava: Mgr. Magdalena Richterová (30.10.2019)

BENDL, S.; HANUŠOVÁ, J.; LINKOVÁ, M. Žák s problémovým chováním: Cesta institucionální pomoci. Praha : Triton, 2015. ISBN 978-80-7387-703-3.

BENDL, S. Kázeňské problémy ve škole. Aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Triton, 2011. 260 s. ISBN 978-80-7387-436-0.

BENDL, S. Školní kázeň v teorii a praxi: učebnice pro studenty učitelství. 1. vyd. Praha: Triton, 2011. 202 s. ISBN 978-80-7387-432-2.

BENDL, S. Ukázněná třída, aneb, Kázeňské minimum pro učitele. Vyd. 1. Praha: Triton, 2005. 298 s. ISBN 80-7254-624-4.

JEDLIČKA, R. Výchovné problémy s žáky z pohledu hlubinné psychologie. Vyd. 1. Praha: Portál, 2011. 246 s. ISBN 978-80-7367-788-6.

KOLÁŔ, M. Nová cesta k léčbě šikany. Portál.

KYRIACOU, CH. Řešení výchovných problémů ve škole. Praha : Portál, 2005.

LAZAROVÁ, B. První pomoc při řešení výchovných problémů. Praha : Strom, 1998. ISBN 80-86106-00-4

PROCHÁZKA, M. Sociální pedagogika. Praha: Grada, 2012.

VALENTOVÁ, L. a kol. Školní poradenství I. Vyd. 1. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2013. 289 s. ISBN 978-80-7290-710-6.

Strategie prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže v působnosti resortu školství, mládeže a tělovýchovy - aktuální znění.

Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže 2019 - 2027

http://www.msmt.cz/uploads/narodni_strategie_primarni_prevence_2019_27.pdf

Stanovisko ČŠI k regulaci užívání mobilních telefonů ve školách

http://www.skav.cz/wp-content/uploads/2019/01/Stanovisko-%C4%8C%C5%A0I-k-regulaci-mobiln%C3%ADch-telefon%C5%AF-ve-%C5%A1kol%C3%A1ch-16.1.2019-RP.pdf

Last modified: Monday, 9 December 2019, 4:40 PM