Organizace kursu, hodnocení

Podmínky úspěšného absolvování kursu:

  1. Znalost literatury označené v sylabu jako "povinná literatura k celému kursu" a „povinná četba” k jednotlivým tématům doložená schopností diskutovat zadaný text v příslušné hodině.
  2. Včasné vypracování zadaných úkolů. Tolerováno je pouze 1 pozdní odevzdání zadaného úkolu bez opodstatněného důvodu. Pozdější odevzdání je umožněno pouze ze zdravotních nebo závažných rodinných důvodů, popř. z důvodu mimořádné události.
  3. Vzhledem k seminárnímu charakteru kursu mají studenti povinnost účastnit se kontaktní výuky. Tolerovaná je pouze 1 neomluvená absence. Absence je omluvena pouze ze zdravotních nebo závažných rodinných důvodů, popř. z důvodu mimořádné události. V případě synchronní online výuky musí mít studující funkční kameru a mikrofon.
  4. Prezentace zadaného tématu a jeho písemné zpracování. Každý z účastníků kursu v jeho průběhu vystoupí s cca 10 minutovou prezentací k jednomu z témat / problémů probíraných v kursu. 
  5. Aktivita v hodinách.

Seznamte se s informacemi o plagiátorství zde.

Hodnocení kursu:

Vypracování úkolů odevzdávaných před každou hodinou: až 20 bodů za každý úkol (celkem až 60 bodů za všechny úkoly). Pro úspěšné absolvování kursu musí student získat za všechny předem vypracovávané úkoly minimálně 30 bodů.

Prezentace na semináři a písemná příprava: až 30 bodů. Pro úspěšné absolvování kursu musí student získat minimálně 15 bodů.

Aktivita v hodinách: až 10 bodů.

100 - 91: A (výtečně, vynikající výkon pouze s drobnými chybami)
81 - 90: B (velmi dobře, nadprůměrný výkon, avšak s určitými chybami)
71 - 80: C (dobře, celkově dobrý výkon s řadou výrazných chyb)
61 - 70: D (uspokojivě, přijatelný výkon, ale se značnými nedostatky)
51 - 60: E (dostatečně, výkon splňuje minimální požadavky)
50 - 0: F

Zuletzt geändert: Samstag, 8. Januar 2022, 19:44