Slovníček pojmů k terénnímu výzkumu


Tento slovníček zahrnuje základní pojmy k terénnímu výzkumu.

Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page:  1  2  (Next)
  ALL

E

exoticizace

Přílišné zdůrazňování rozdílů mezi vlastní a zkoumanou kulturou a odhlížení od podobností. Často vyčítáno klasickému modelu terénního výzkumu v antropologii.


G

gatekeeper

Osoba, která může výzkumníkovi umožnit vstup do terénu, nebo mu v něm naopak zabránit.


going native

Jedná se o termín označující situaci, kdy se výzkumník plně ztotožní se zkoumanou kulturou a přijme za své její hodnoty. Může být hodnoceno pozitivně (proniknutí do dané kultury), ale také negativně (nedostatek odstupu pro analýzu).


H

hypotéza

Ověřitelný nebo vyvratitelný výrok/tvrzení. Tvrzení, které obsahuje souvislost mezi dvěma popisnými výroky.


I

informovaný souhlas

Dobrovolný a poučený souhlas informátora s účastí na výzkumu. Může mít ústní nebo písemnou podobu. Základní prvek etického výzkumu.


K

kulturní šok

Pocit nepohody z cizího prostředí.


M

metoda

Specifická výzkumná technika.


multi-sited ethnography

Označuje metodu realizace terénního výzkumu v antropologii, který neprobíhá pouze na jednom místě (site). Zároveň odkazuje ke způsobu provádění etnografie, kdy padá staré rozlišování mezi lokalitou a globálním kontextem. Výzkumník se při "multi-sited ethnography" neustále konceptuálně pohybuje mezi mezi různými úrovněmi a sleduje své téma na základě osob, myšlenek, koncetpů či materiálních objektů, které se pohybují v různých (lokálních, národních, nadnárodních, virtuálních atd.) kontextech (Marcus 1995).


R

reliabilita

Opakovatelnost výzkumu. Dojde jiný výzkumník stejným postupem a se stejnou výzkumnou otázkou ke stejným závěrům?


S

skrytá identita

Situace, kdy výzkumník neodkryje v terénu svoji identitu výzkumníka. Viz též skrytý výzkum.Page:  1  2  (Next)
  ALL