Úkol č. 1 (nepovinný, ale silně doporučovaný) - četba cizí bakalářské práce

Úkol č. 1 (nepovinný, ale silně doporučovaný) - četba cizí bakalářské práce

Number of replies: 13
Přečtěte (ne nutně vše podrobně) a zhodnoťte cizí bakalářskou práci obhájenou ve Vašem studijním programu. Práce najdete v repozitáři závěrečných prací.
Doporučujeme si vybrat blízké téma nebo stejného vedoucího jako máte Vy. 
Napište o práci 1-2 odstavce sem do fóra do úterý 5. 10. 20:00.
Zaměřte se na to:
  • Jakou práci jste si vybrali a proč (vztažení k vlastnímu tématu)
  • Co se vám líbilo a nelíbilo? Co vás překvapilo?
  • V čem je práce inspirativní? Co z ní můžete využít?
In reply to First post

Re: Úkol č. 1 (nepovinný, ale silně doporučovaný) - četba cizí bakalářské práce

by Denisa Steinerová -
Vybrala jsem si bakalářskou práci Systém formální pomoci dětem z dětských domovů při přechodu do samostatného života od Veroniky Jaklové, protože je tématem blízká mé vlastní práci a zároveň ji vedla PhDr. Karolína Dobiášová, Ph.D., která vede i moji práci.
Líbila se mi kapitola "Vliv biologické rodiny", protože i má práce je na vnímání rodiny z pohledu lidí, kteří vyrostli v dětském domově, zaměřená.
Z bakalářské práce mohu využít například analýzu nastavení systému, který je podle této práce prvkem, který komplikuje dětem odchod z dětského domova.
In reply to First post

Re: Úkol č. 1 (nepovinný, ale silně doporučovaný) - četba cizí bakalářské práce

by Anna Pálová -
Vybrala jsem si bakalářskou práci Mediální obraz uživatelů alkoholu v českém zpravodajství od Anny-Marie Houserové, protože se věnuje mediálnímu obrazu se zaměřením na genderové stereotypy. Já ve své práci plánuji zkoumat mediální obraz migrantek, tudíž se také budu věnovat genderu.
Na práci se mi líbí, že studentka propojila kvantitativní metody s kvalitativními. Závěry práce tedy může zobecnit i pracovat s většími detaily. Já ve své práci plánuji využívat pouze kvalitativní metodu.
Práce je pro mne inspirativní v tom, že z ní mohu čerpat zdroje pro mediální teorie.
In reply to First post

Re: Úkol č. 1 (nepovinný, ale silně doporučovaný) - četba cizí bakalářské práce

by Jaroslav Hála -
Vybral jsem si práci Jakuba Irana "Autonomie samospráv městských částí: případová studie hl. m. Prahy", která byla stejně jako má práce vedena doktorem Petrem Jüptnerem. Práce se stejně jako práce má zabývá autonomií městských částí, na rozdíl od mé práce se však soustředí výhradně na hlavní město. V práci jsem se již při přípravě projektu inspiroval v teoretickém zakotvení a při její četbě jsem se soustředil i na výběr jednotlivých položek, které dle jejího autora autonomii městských částí ovlivňují. Bakalářská práce Jakuba Irana mi obecně vzato posloužila jako vstupní brána do problematiky vztahu městských částí a statutárních měst.
In reply to First post

Re: Úkol č. 1 (nepovinný, ale silně doporučovaný) - četba cizí bakalářské práce

by Monika Churá -
Četla jsem bakalářskou práci Jany Mrázkové s názvem Selhávání sociální politiky ve vztahu k dlouhodobé péči o seniory v pobytových zařízeních v České republice. Autorka studovala stejný studijní program jako já, práci též vedla paní Mgr. Ing. Olga Angelovská.
Autorka se na nastavení péče v pobytových zařízeních dívá “systémově” a využívá expertní rozhovory. Identifikuje problematické oblasti (deinstitucionalizace, systém financování a sociálně-zdravotní pomezí). Zaměřuje se na současné kapacity domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem. Předpokládám, že tyto kapacity budou ovlivňovat schopnosti a možnosti pečovatelů v domovech pro seniory, kteří o seniory pečují a snaží se naplňovat jejich přání. Tato bakalářská práce tak pro mě představuje nahlédnutí na mnou vybranou problematiku z jiného a obohacujícího úhlu pohledu.
Velmi vhodně jsou v práci použity úryvky z provedených rozhovorů. Práce působí uceleným dojmem i díky uvedení navrhovaných řešení identifikovaných problémů. Kromě uvedených zjištění a obsahové stránky (např. nahlédnutí na novelu zákona o sociálních službách atd.) se mohu inspirovat i způsobem provedení výzkumu (autorka totiž volí stejné metody výzkumu).
In reply to First post

Re: Úkol č. 1 (nepovinný, ale silně doporučovaný) - četba cizí bakalářské práce

by Richard Soukup -
Vybral jsem si práci Kristýny Křesťanové s názvem; Vzdělávání primárních učitelů na pedagogických fakultách, kterou vedla, stejně jako povede mojí práci, paní doktorka Mouralová. Mé téma je klady a zápory distanční výuky z pohledu učitelů středních (potažmo základních) škol. Distanční výuka je stále něco nového, nicméně vzdělávání učitelů může úzce souviset s jejich motivací, přístupem a následným fungováním třeba i v distanční výuce.
Práci jsem prolistoval a přečetl si jen pár kapitol co mě zaujaly. Každopádně mě překvapilo, že jsem nenašel zmínku a nějaké povinné výuce práce s počítačem a obecně technikou, což by dle mého názoru měl být, po zkušenostech z posledních let, základ.
Inspirativní rozhodně je, jakým procesem musí člověk projít proto, aby se mohl stát učitelem, což mnoho lidí neoceňuje. Právě i toto bych rád, alespoň okrajově zmínil ve své práci.
In reply to First post

Re: Úkol č. 1 (nepovinný, ale silně doporučovaný) - četba cizí bakalářské práce

by Zuzana Hodková -
Vybrala jsem si bakalářskou práci od Barbory Krausové s názvem: Rrealizace rodinné politiky ve vztahu k mladým lidem v České Republice a ve Švédsku se zaměřením na studentky matky. Práce mne zaujala primárně ze dvou důvodů a to, že se sama chci soustředit na rodinnou politiku a zároveň také počítám s porovnáním stejných zemí, a to ČR a Švédska. Co se týče této práce, tak mne překvapilo, že je to sice téma velmi podobné tomu mému ale zároveň daleko víc specificky určené, což je něco, nad čím jsem sama přemýšlela (jestli mé téma neuchopit trošku víc specificky) a tato práce je specifičtějčí ale dostatečně dlouhá a obsáhlá. Zaujalo mne několik věcí, které by mne mohli v mé vlastní práci inspirovat, hlavně to ale byli modelové příklady jak ČR tak Švédska na konci práce, což mi přišlo velmi přínoské a hezky to ucelilo celé téma práce a myslím, že něco podobného by se dalo použít i v mé práci. Dále bych zmínila vysvětlené typologie rodinných politik podle různých teorií, které mi při začátku čtení přišli jako zbytečná výplň ale nakonec to hezky zapadlo a bylo to provázané s dalším textem - což pro mě znamená nebát se i větší teorie a používat jí i v průběhu práce.
Jinak tato bakalářská práce se mi velmi líbila a z těch co jsem procházela okolo mého tématu, tak mi přijde nejpovedenější a myslím, že může být pro mě dost inspirativní.
In reply to First post

Re: Úkol č. 1 (nepovinný, ale silně doporučovaný) - četba cizí bakalářské práce

by Natálie Kopecká -
Vybrala jsem si práci Karolíny Balcarové - Školní družiny, práce vychovatelek a jejich role ve výchově a vzdělávaní dětí. Text jsem si vybrala ze dvou důvodů: zaprvé byla vedoucím této práce Magdalena Mouralová, která vede také mou práci, zadruhé je téma vychovatelek jakožto aktérů vzdělávací politiky částečně podobné tématu mé práce, jelikož se v ní chci zaměřit na další nepedagogické aktéry, kteří však do vzdělávání notně zasahují - pedagogické asistenty.
Na této práci se mi velmi líbila formální stránka - popsání a zdůvodnění metod, otázek, cílů, ... Líbilo se mi také zpracování (a analýza) rozhovorů. Teoretická část mě příliš nezaujala, ale překvapilo mě mnoho poznatků právě z rozhovorů.
Inspirativní pro mě byla výstavba výzkumných otázek a analýza rozhovorů. Kromě tohoto také posudek práce, ze kterého je v některých ohledech patrné, na co se vedoucí zaměřovala - například snažit se zakomponovat teoretické poznatky do samotného bádání či používat co nejaktuálnější zdroje (případně odůvodnit používání těch starších).
In reply to First post

Re: Úkol č. 1 (nepovinný, ale silně doporučovaný) - četba cizí bakalářské práce

by Daniela Křišťálová -
Četla jsem bakalářskou práci Johany Prokopové s názvem Multidisciplinární tým v implementaci Center duševního zdraví. Bakalářskou práci vedla PhDr. Karolína Dobiášová, Ph.D, které je vedoucí i mé bakalářské práce. Téma práce je zároveň blízké tomu mému (Podpora duševního zdraví na pracovišti práci). Práce byla hodnocena jako výborná, proto jsem usoudila, že bude kvalitně zpracována a bude pro mě přínosné si takovou práci projít.
Velmi mě zaujala zvolená metodologie. Autorka provedla vícečetnou případovou studii, a to na základě polostrukturovaných rozhovorů. Do studie zahrnula dvě Centra duševního zdraví, nikoliv pouze jedno. Bylo tedy možné najít odlišnosti. Co se týče obsahu práce, za nejvíce přínosnou pro svou bakalářskou práci považuji kapitolu Reforma psychiatrické péče v ČR. Zaujalo mě několik zdrojů, ze kterých autorka práce čerpala a kterým budu věnovat pozornost, protože by mohly být vhodné i pro mou bakalářskou práci. Pozornost jsem věnovala rovněž struktuře a formální stránce práce.
In reply to First post

Re: Úkol č. 1 (nepovinný, ale silně doporučovaný) - četba cizí bakalářské práce

by Alice Bémová -
Přečetla jsem bakalářskou práci Magdalény Lorenzové s názvem "Děti v pěstounské péči prarodičů", vedoucí této práce byla Mgr. Ing. Olga Angelovská. Tato práce byla obhájena teprve letos a zabývá se rozdíly mezi příbuzenskou a profesionální pěstounskou péčí. Autorka se, stejně jako já, rozhodla v teoretické části propojit s tématem pěstounství teorii liniových pracovníků.
Kapitola, kde se autorka tímto teoretickým konceptem zabývá, je podle mého názoru dobře zpracovaná a pro mou práci proto může být inspirací. Líbí se mi, že autorka použila teorii liniových pracovníků i ve výzkumné části, ve které uvádí úryvky rozhovorů s OSPOD pracovníky, pracovnicemi - ačkoliv se nejednalo o rozhovory autorky, nýbrž o sekundární data z diplomové práce. Jako slabinu této práce vidím právě to, že byly provedeny pouze 2 výzkumné rozhovory. Sama autorka však uvádí, že bylo v době pandemie složité sehnat respondenty a navíc pěstouny... Z toho pro mě plyne ponaučení, abych se do shánění respondentů pustila co nejdříve.
In reply to First post

Re: Úkol č. 1 (nepovinný, ale silně doporučovaný) - četba cizí bakalářské práce

by Zuzana Chudá -
Bakalársku prácu Jiří Rameša "Analýza a hodnocení implementace sociální politiky v oblasti bezdomovectví" pod vedením MUDr. Petr Háva, CSc. som si vybrala preto, lebo taktiež sa pozerá na problematiku bezdomovectva zo sociálno politickej stránky. Práca je podobná návrhu tej mojej, keďže výskumné otázky smeruje autor na stratégie riešenia problému. Pridáva aj medzinárodnú dimenziu - vplyv EU, čo je niečo, čo by som aj ja chcela spomenúť. Páči sa mi, že sa na to pozerá z pohľadu ľudských práv. Taktiež spomína vplyv verejnosti a médii, čo je kľúčovým v tejto problematike, keďže táto skupina ľudí je veľmi silne stigmatizovaná (a taktiež he to niečo, čo plánujem v práci viac rozvinúť).
In reply to First post

Re: Úkol č. 1 (nepovinný, ale silně doporučovaný) - četba cizí bakalářské práce

by Alan Stehlík -
Vybral jsem si bakalářskou práci "Resocializační funkce výkonu trestu odnětí svobody a její efektivita" od Anny Škarýdové, která ve své podstatě velmi úzce souvisí s recidivou, jelikož se pečlivě věnuje jedné z funkcí vězeňství, která má recidivě přímo bránit a to funkci resocializační. Na práci oceňuje, že dle mého názoru správně identifikuje současnou neschopnost českého penálního systému recidivě předcházet, dále práce přímo upozorňuje na chybějící evaluace v rámci např. efektivity programů zacházení. Práci bych vytkl snad jen příliš krátkou sekci věnovanou kriminální recidivě, i když z mé strany jde pravděpodobně o určitý "bias" k mému zvolenému tématu. Ve své práci rozhodně využiji metodu sběru dat za pomocí zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
In reply to First post

Re: Úkol č. 1 (nepovinný, ale silně doporučovaný) - četba cizí bakalářské práce

by Tereza Kalábová -
Vybrala jsem si bakalářskou práci Vztahy mezi rodiči žáků a pedagogickým sborem základní školy, kterou napsal Marek Valečko, a to z důvodu, že mu práci vedla Mgr. Magdalena Mouralová, Ph.D., která vede bakalářskou práci i mně. Zároveň jsem se snažila najít nějakým způsobem alespoň podobné téma tomu, o němž budu psát já.
Součástí analýzy výzkumných rozhovorů je podkapitola „Ideál učitele a rodiče“, která se mi líbí, protože si jednak myslím, že je to originální otázka do bakalářské práce, jednak je to ale zajímavé „zjištění“ jak pro rodiče, tak pro učitele, kteří (kdyby si práci náhodou přečetli) by se nad sebou mohli zamyslet, zda splňují nějaká z těchto očekávání například.
Jako inspirativní by pro mě mohla být jedna z prvních kapitol, která nese název „Rodiče jako aktéři vzdělávací politiky“, protože i já se budu ve své práci zabývat názory rodičů, a tak se v této práci mohu inspirovat a do své práce třeba kapitolu s podobným nápadem také vložit.
In reply to First post

Re: Úkol č. 1 (nepovinný, ale silně doporučovaný) - četba cizí bakalářské práce

by Tomáš Novotný -
Vybral jsem si bakalářskou práci Kauza lithium ve veřejném mediálním prostoru od kolegy z PMV Jiřího Komárka, jelikož jeho téma (konkrétně styl sběru dat) mě zaujal a rozhodl jsem se kvůli tomu psát bakalářskou práci podobným způsobem - mediální analýzou, jen místo lithia jsem si zvolil manželství pro homosexuální páry. Vedoucí práce je Mgr. Jakub Stauber, PhD., který vede i mojí práci.

Práce se mi líbila, jelikož ačkoliv popisuje složité téma, čte se velmi jednoduše a všechno je zde vysvětlené. Líbila se mi část 3.4. Key messages. Myslím si, že bych z ní mohl využít "nástřel" - "jak na to", jelikož budu používat podobné metody výzkumu.