Úkol 4: Popiš způsob výběru respondentů pro svůj výzkum.

SA dat TALIS

SA dat TALIS

by Kristýna Šejnohová -
Number of replies: 1

Zdroj: Koncepční rámec šetření TALIS 2018

https://www.csicr.cz/Csicr/media/Prilohy/PDF_el._publikace/Mezin%c3%a1rodn%c3%ad%20%c5%a1et%c5%99en%c3%ad/Koncepcni-ramec-TALIS_FINAL_17-6-2019.pdf

OECD (2019), TALIS 2018 Technical Report, OECD, Paris.

 

Šetření TALIS zkoumá prostředí, ve kterém probíhá učení, a pracovní podmínky učitelů ve školách. Informace jsou sbírány pomocí dotazníků v tištěné formě (záložní způsob administrace) či v online podobě (hlavní způsob administrace). Tyto dotazníky jsou určeny výběrovému souboru učitelů a ředitelům škol, na kterých tito učitelé působí. Reprezentativní výběr zahrnuje v každé zemi přibližně 200 škol a 20 učitelů v každé škole. Na mezinárodní úrovni byl přibližný počet učitelů ve výběru odhadnut na 4 000 a minimální požadovaný podíl účastnících se škol byl 75 %, a to včetně škol, které byly určeny jako náhradní za školy prvního výběru.

Velikost vzorku: 200 škol v každé zemi, 20 učitelů v každé škole
ČŠI: TALIS 2018 - zapojeno 400 škol a 6 500 učitelů
(https://www.csicr.cz/Stredni-cast/Tiskove-zpravy/Ceska-skolni-inspekce-provedla-setreni-PISA-2018-a)

Konstrukce vzorku: pravděpodobnostní výběr škol a učitelů ve školách

Požadovaná míra návratnosti: 75 % vybraných škol (aby byla škola zařazena mezi zúčastněné, je potřeba, aby dotazník zodpovědělo alespoň 50 % vybraných učitelů), potřebná je návratnost na úrovni 75 % od všech vybraných učitelů v zemi

Dotazníky: samostatné, adaptivní dotazníky pro učitele a ředitele, každý vyžadující cca 45minut k vyplnění

Způsoby sběru dat: samostatně administrované online dotazníky a dotazníky tužka–papír

Fáze: předpilotní studie (pretest pomocí focus group v 11 zemích), pilotáž a hlavní sběr dat

Doba pro hlavní sběr dat: tříměsíční období na konci školního roku 2017/2018

 

Další informace:

Stejně jako v případě TALIS 2013 projevily i v cyklu TALIS 2018 země zájem o dobrovolnou možnost rozšíření zkoumané populace o další skupiny respondentů, tedy o zkoumání učitelů působících na úrovni ISCED 1 a 3, a také o realizaci propojení šetření TALIS 2013 s šetřením PISA 2012 na úrovni škol. Důsledkem toho byly pro toto šetření určeny čtyři cílové populace:
Hlavní: učitelé působící na úrovni ISCED 2 a ředitelé škol, na kterých působí.
Mezinárodní možnost rozšíření šetření: učitelé působící v primárním vzdělávání (na úrovni ISCED 1) a ředitelé škol, na kterých působí.
Mezinárodní možnost rozšíření šetření: učitelé působící ve vyšším sekundárním vzdělávání (na úrovni ISCED 3) a ředitelé škol, na kterých působí.
Mezinárodní možnost rozšíření šetření: propojení TALIS 2018 s šetřením PISA 2018 na úrovni školy (zaměřeno na učitele, kteří budou v době šetření vyučovat patnáctileté žáky na školách, které se zúčastnily šetření PISA).

Stanovený plán pro výběr vzorku respondentů v šetření TALIS 2018 sestává z dvouúrovňového uspořádání, kde školy představují primární výběrové jednotky a učitelé sekundární. Ředitelé škol jsou požádáni, aby odpověděli za svou školu.

Nástroje použité pro sběr těchto informací sestávaly ze dvou dotazníků, jednoho pro učitele, druhého pro ředitele škol. Dotazníky zahrnovaly širokou paletu otázek napříč tematickými oblastmi pokrývajícími aspekty související s kontextem, vstupy, procesy a výstupy na úrovni školy, třídy a (zejména) jednotlivci (např. osobní přesvědčení či vnímání).

 

Hlavní zodpovědnost za vývoj učitelského a ředitelského dotazníku nesla skupina expertů pro vývoj dotazníků TALIS (QEG), nadto pak TALIS Technická poradní skupina (TAG) validovala postupy, standardy, plánování a procesy předpilotního šetření, pilotního šetření a hlavního sběru dat. Mezinárodní výzkumné konsorcium TALIS vyvinulo a implementovalo mezinárodní program kontroly kvality, v jehož rámci byli vyškoleni mezinárodní pozorovatelé kvality (IQO), kteří pracují v každé zemi. Nadto pak Konsorcium poskytlo NPMs školení ke kontrole kvality, národní manuál pro kontrolu kvality a návod, aby jim pomohl připravit národní opatření pro kontrolu kvality.

Z důvodu většího množství podkladů z šetření TALIS 2018 byl pro dotazníky implementován rotovaný design, který v každé zemi vyžaduje velikost vzorku alespoň 600 učitelů a 30 ředitelů ze 30 vybraných škol pro úroveň ISCED 2 a každou mezinárodní možnost rozšíření. Každý účastník byl požádán o provedení pilotního šetření včetně administrace všech dohodnutých jazykových verzí podle standardizovaných procedur. Byly využity technické standardy a korespondující opatření pro kontrolu kvality implementované v TALIS 2013 tak, aby se zajistila srovnatelnost s daty TALIS 2013. Hlavní sběr dat probíhá ve dvou vlnách. Obě jsou přitom směrovány ke konci školního roku a zohledňují odlišný harmonogram školního roku na severní a jižní polokouli. Pro hlavní cílovou skupinu ISCED 2 i pro další cílové skupiny je v každé zemi vybráno 4 000 učitelů a ředitelé všech 200 vybraných škol, na kterých tito učitelé působí. Národní centra připraví individualizovaný harmonogram přípravy šetření, který zohledňuje mezinárodní časový harmonogram. Předběžné šetření i hlavní sběr dat probíhají podle technických standardů, manuálů a vodítek, které pomáhají zajistit vysokou návratnost odpovědí a také vysokou kvalitu dat. Již bylo zmíněno, že dotazníky TALIS 2018 byly administrovány především online.

 TALIS

In reply to Kristýna Šejnohová

Re: SA dat TALIS

by David Greger -
Dobře, že jste se poučila o podpobě výběrového souboru. POslední část už je více o dotazníku (blíže k příštímu úkolu, ale bude lépe v tom dalším úkolu již vybrat spíše otázky z dotazníku pro sekundární analýzu a navrhnout nově hypotézy/výzkumné otázky, kteréí byly jen velmi obecné a popisné.) Pro uvažování o těch otázkách by mohlo pomoci, kdybyste i spočetla z dat nebo někde našla počty učitelů v různých skupinách, dle vyučovaného přewdmětu, délky praxe apod. Případně muže a žena (zda máte dost mužů na nějaké srovnání dle pohlaví apod. )