Úkol 2: Formuluj k tématu své disertační práce výzkumný problém a hypotézy

Nástroj k včasné detekci zrakových vad na úrovni zrakového aparátu pro speciální pedagogy

Nástroj k včasné detekci zrakových vad na úrovni zrakového aparátu pro speciální pedagogy

by Helena Štrofová -
Number of replies: 3

Téma disertační práce: Kognitivní deficity u dětí se zrakovým postižením a jejich včasná diagnostika.

Cíl: Navrhnout a ověřit spolehlivost a použitelnost nástroje k včasné detekci zrakových vad  na úrovni zrakového aparátu pro speciální pedagogy – odhalit děti s indikací k očnímu a ortoptickému vyšetření.

PROČ je to důležité? Co se o problematice ví?

Bohužel v ČR stále není vyšetření zraku očního lékařem u dětí povinné, a to ani u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP)! Jednotlivé studie a řada monografií se zabývala důležitostí zraku, zrakovým vnímáním, poruchami jednoduchého binokulárního vidění (JBV), refrakčními vadami, poruchami konvergentního souhybu např. u specifických poruch učení (Latvala et al., 1994; Pokorná, 2010; Handler and Fierson, 2011; Billard et al., 2013; Quaid, Simpson, 2013; Bednářová, 2016; Collins et al., 2017; Cheng et al., 2018; Hussaindeen et al., 2018, Krejčová, 2019), u poruch zrakového (Wright, 2007; Wahlberg-Ramsay, 2012) či sluchového vnímání (Ostadimoghaddam et al., 2015), u ADHD (Kurtz, 2006; Granet, 2014; Granet et al., 2005) a poruch chování (Sauer et al., 2018). Důležitost JBV i konvergence popisují různé další studie. Porucha konvergence byla spojena s poruchou čtení a špatným studijním výkonem (Phillips, 2017). Špatní čtenáři mívají poruchu JBV (Palomo-Alvarez and Puell, 2010). U poruch řeči je vyšetření JBV také doporučeno (Hamplová, 2009), ač konkrétnější studie o incidenci těchto vad nebyly nalezeny.                                                                                                                                           

Děti s kognitivními deficity představují širokou skupinu, pro které je zrak jednou z důležitých komponent k zapojení se do světa. Mnoho dětí má různé problémy s nácvikem trivia a jejich vady jsou odhalené až při potížích ve vzdělávání. Na jejich základě pak rodiče nejčastěji nejprve kontaktují speciálního pedagoga. Ten jako první zjistí deficit kognice (vnímání – především zraková, sluchová percepce, myšlení, paměť, fantazie, dále někteří autoři zařazují i pozornost, řeč) a může také zjistit, zda je v pořádku zrakový aparát vč. JBV, konvergence apod. A proto jsme také navrhli nástroj, který by měl vést k včasné detekci zrakových vad na úrovni zrakového aparátu.

Nebyla dosud objevena studie, která by se komplexně zabývala kognitivními deficity a zrakovými vadami na úrovni zrakového aparátu (refrakční vady, poruchy JBV) a včasnou detekcí pro jiné odborníky než oftalmology či pediatry. Vždy se zkoumala konkrétní diagnóza a poruchy JBV.

Cíl: Navrhnout a ověřit spolehlivost a použitelnost nástroje k včasné detekci zrakových vad  na úrovni zrakového aparátu pro speciální pedagogy – odhalit děti s indikací k očnímu a ortoptickému vyšetření.

Dílčí cíle:

  1. Zjištění koincidence zrakové vady s kognitivním deficitem.
  2. Zhodnocení praktického využití nástroje pro speciální pedagogy (kvalitativně, pozorování, rozhovor o implementaci použitého nástroje).

 

Kauzální VP, (Experimenální? – kontrolní skupina?, je potřeba?- nemám vyjasněno, jak bych řešila… zda-li je nutné…)

Výzkumná otázka:

  1. Jaká je účinnost navrhnutého nástroje v rukou speciálních pedagogů oproti komplexnímu očnímu (včetně ortoptického) vyšetření k detekci zrakových vad na úrovni zrakového aparátu u dětí s kognitivními deficity?
  2. Je potřeba doplnit nějaké testy do nástroje?
  3. Jaká je nejčastější zraková vada u dětí s kognitivním deficitem v našem souboru?           
  4. Jaké bude procentuální zastoupení zkřížené laterality oko-ruka a zda bude nějaká častější koincidence se zrakovou vadou?                          

Hypotézy: H1 - Navrhnutý nástroj jako celek má větší senzitivitu než specificitu ve včasné detekci refrakčních vad a poruch jednoduchého binokulárního vidění (JBV) u dětí s kognitivními deficity v rukou speciálních pedagogů. (Jde nám o zjištění účinnosti nástroje k včasné detekci zrakových vad, bude více falešně pozitivních nálezů, neboť např. test na zrakovou ostrost má přísné normy, bereme v potaz i chyby vyšetřujících).

                 H2 – Nástroj má vysokou senzitivitu ve včasné detekci refrakčních vad a poruch jednoduchého binokulárního vidění (JBV) u dětí s kognitivními deficity v rukou speciálních pedagogů. -  Není potřeba doplňovat nástroj o další testy.

                H3 - V našem výzkumném vzorku převažuje porucha konvergentního souhybu a poruchy binokulárního vidění u probandů s kognitivním deficitem (Odhad z praxe a dostupných výzkumů, kde tyto vady převažovaly u konkrétních kognitivních deficitů).

                H4 - Zkřížená lateralita oko-ruka se vyskytuje nejčastěji v koincidenci s poruchou binokulárního vidění (předpoklad z praxe...).

In reply to Helena Štrofová

Re: Nástroj k včasné detekci zrakových vad na úrovni zrakového aparátu pro speciální pedagogy

by Ondřej Koželuh -
Velmi cením širokou rešerši literatury a celkovou podrobnou rozpracovanost. Poopravil bych jen drobnosti - Cíl bych rozdělil a větu po pomlčce přiřadil k dílčím cílům, protože takhle jsou dva cíle v jednom. A pak druhá výzkumná otázka by neměla začínat slovem "je", protože odpovědět se dá "ano" nebo "ne". Přefrázoval bych ji např. následovně: "Které testy je do nástroje potřeba doplnit?" Celkově ale velmi dobrá práce!
In reply to Helena Štrofová

Re: Nástroj k včasné detekci zrakových vad na úrovni zrakového aparátu pro speciální pedagogy

by David Greger -
Dobrý den, máte to hezky rozmyšlené. Podle mě nemůžete dělat experiment, neb ten je spíše na ověření účinnosti něčeho, ale vy nijak "vyléčené" mít nebudete, pouze diagnostikované, tedy není zde měření toho výstupu. Vaši práci vnímám jako záslužnou a dobře rozmyšlenou, ale psíše metodologickou. Tedy vytváříte nový nástroj k diagnostice a máte tam tedy otázku výskytu očních vad v určité populaci (koincidenci s kognitivním deficitem), ale zároveň, jak dobře ten nástroj měří. Tam budete mít podle mě srovnání diagnostiky lékařským postupem a taky tím Vaším nově vytvořeným a budete mít míru shody hodnocení. I tímto směrem míří Vaše výzkumná otázka, pokud to dobře chápu. Zároveň mě napadá, že otázku 2, jak moc to funguje můžete řešit i dotazníkem, který vyplní speciální pedagožky púředem a následně s nimi ještě povedete kvalitativní rozhovor.
In reply to David Greger

Re: Nástroj k včasné detekci zrakových vad na úrovni zrakového aparátu pro speciální pedagogy

by Helena Štrofová -
Dobrý den, děkuji.
Ano, je to tak, jde o srovnání nového nástroje a očního komplexního vyšetření. Dotazník zvážím. Štrofová