Úkol 1: Najděte a nahrajte zde dva zahraniční časopisecké články prezentujících zahraniční výzkumy na podobné téma, jako je Vaše disertace.

2 články - výzkumné problémy a hypotézy - Zrak

2 články - výzkumné problémy a hypotézy - Zrak

von Helena Štrofová -
Number of replies: 1

1. A Quantitative Study of Fixation Stability in Amblyopia

https://iovs.arvojournals.org/article.aspx?articleid=2166125

 

Výzkum relační, experimentální výzkum - Srovnávali nestabilitu fixace kvantifikovanou mikroperimetrem Nidek MP-1 u amblyopických a neamblyopických dětí.

Výzkumný problém:  They evaluated the association between fixation instability and amblyopia in children ?- Jaká je souvislost mezi nestabilitou fixace a amblyopie u dětí?

Hypotézy (str.4):

  1. One possible cause of the additional fixation instability associated with more severe amblyopia is that the monocular acuity deficit has a direct effect on fixation instability in addition to the effect of decorrelated visual experience.  (Možná příčina přidružené další nestability fixace se závažnější amblyopií je snížená monokulární ostrost, má navíc kromě účinku vizuálního zážitku i přímý účinek na nestabilitu fixace).
  2. We had expected to find a greater fixation instability in infantile onset, because decorrelation of binocular inputs during an early critical period has been shown to disrupt gaze stability due to fusion maldevelopment. (Nestabilita fixace je závislá na věku nástupu).
  3. It has been hypothesized that surgical effects on extraocular muscle or tendon proprioception has an influence on central ocular motor pathways, resulting in less fixation instability. (Chirurgické účinky extraokulárních svalů nebo šlach mají vliv na motorické dráhy oka, což vede k menší nestabilitě fixace).

 

2. Amblyopia treatment outcomes after screening before or at age 3 years: follow up from randomised trial

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC116606/

Výzkum kauzální

Sledování výsledků léčby amblyopie v randomizované kontrolované studii porovnávající intenzivní ortoptický screening po 8, 12, 18, 25, 31 a 37 měsících (intenzivní skupina) s ortoptickým screeningem pouze po 37 měsících (kontrolní skupina).

Výzkumný problém: To assess the effectiveness of early treatment for amblyopia in children. (Posoudit účinnost včasné léčby amblyopie u dětí).

Hypotéza: (str.1,5) - The hypothesis that early treatment for amblyopia leads to a better outcome than later treatment and may act as a stimulus for research intofeasible screening programmes. - Včasná léčba amblyopie vede k lepšímu výsledku než pozdější léčba a může působit jako stimul pro výzkum proveditelných screeningových programů.

 

 

In reply to Helena Štrofová

Re: 2 články - výzkumné problémy a hypotézy - Zrak

von David Greger -
První výzkum je skutečně relační. Nejde o experiment (vy píšete experimentální výzkum), jak jste jej vypsala. Studie jednoduchým popisnými statistikami ukazuje rozdíly mez úpředem definovanými skupinami dětí. Nejdálejdou ke korelacím. Ale v tomto typu výzkumu jde asi o to vůbec data sebrat a nějak správně měřit, což budew hlavní přínos. Vzorek není optimální, ale často se takto s ním asi pracuje - co se podaří vůbec sebrat.
Druhá studie je úplně jiného levelu, RCT (randomized control trial) na velkém vzorku respondentů s několika body měření je ukázka dobrého kauzálního designu,. Takový výzkum chcete zmínit v disertaci v přehledu literatury (pokud je věcně relewvantní), ale není v dosahu jednotlivce v disertační práci. Proto Vás odrazuji od kauzálních výzkumných problémů. Naopak první paper je asi snáze dosažitelný v diesertaci a práci jednotlivce.