Referáty

Správní systém českého předbělohorského státu: Vojtěch Zmek (sem. 14:10-15:40)
Doporučená lit.:
František KAMENÍČEK: Zemské sněmy a sjezdy moravské. Jejich složení, obor působnosti a význam od nastoupení na trůn krále Ferdinanda I. až po vydání obnoveného zřízení zemského (1526–1628), I–III, Brno 1900–1905.
František KAFKA: Bílá hora a české dějiny, Praha 1962 (druhé vydání 2003), kap. Předbělohorský český stát a jeho zřízení, Praha 1962.
Zdeňka HLEDÍKOVÁ – Jan JANÁK: Dějiny správy v českých zemích do roku 1945, Praha 1989.
Jaroslav PÁNEK: Český stát a stavovská společnost na prahu novověku ve světle zemských zřízení, in: Vladislavské zřízení zemské a počátky ústavního zřízení v českých zemích (1500–1619), usp. Karel MALÝ – Jaroslav PÁNEK, Praha 2001, s. 13–25.

Stavovský odboj 1547 Vít Jeřábek (sem. 14:10-15:40); Tomáš Adamec (sem. 17:30-19:05)
Doporučená lit.:
Josef Janáček: České dějiny. Doba předbělohorská 1526–1547, kniha I, díl II, Praha 1984.
Josef Petráň: Rok 1547 v českých dějinách, s. 5–10, in: Stavovský odboj roku 1547. První krize habsburské monarchie, Sborník příspěvků z konference konané v Pardubicích ve dnech 29. a 30. září 1997, ed. Petr Vorel, Pardubice-Praha 1999.
Jaroslav Pánek: První krize habsburské monarchie, s. 11–28, in: tamtéž.
Josef Válka: Konflikt české zemské obce s králem 1546–1547. Ferdinand a počátky absolutismu II., in: Časopis Matice moravské 125, 2006, s. 33–51.
Josef Válka: Trest a obnova pořádku. Normalizace. Ferdinand a počátky absolutismu III., in: Časopis Matice moravské 125, 2006, s. 343–365.