Analýza, interpretace a prezentace výzkumu - výklad

Jak jsme několikrát uváděly, výsledky terénního výzkumu nelze zaměňovat s popisem vyřčených výpovědí, které jste získali od svých informátorů, či souhrnem popisů z terénních deníků. Je škoda, pokud investujete hodně času a úsilí do „sběru dat“ a ve výsledku pouze jinými slovy shrnete, co bylo pozorováno – podáte svědectví ve smyslu reportáže. Ty jsou zajisté také přínosné, ale nás v kvalitativních výzkumech zajímá to, co se skrývá za zjevným jednáním – co lze z pozorovaného zjistit a čemu lze porozumět.

1. Co můžeme z našich dat vyčíst?

Během celého výzkumu je nutné klást si otázku, jak se to, co pozoruji, vztahuje k mé výzkumné otázce a co z pozorovaného plyne. Díky tomu můžeme také přistoupit k revizi samotné výzkumné otázky ještě během výzkumu v terénu a vůbec přehodnotit některé schematické předpoklady a tomu také přizpůsobit operativně naše další bádání.

Dostáváme se tedy k tomu, co se v příručkách označuje pojmy „analýza a interpretace“ – nicméně, jak jsme již upozornily, nejedná se o pojmenování samostatné fáze výzkumného snažení, ale o způsob zpracování, uchopení a vztahování se k datům během celého výzkumu. Spíše než k otázce, „co bylo řečeno?“ nebo „co se událo?“ odkazují tyto termíny k otázkám, „co to znamená?“ nebo „jak tomu lze rozumět?“

Existuje sada nástrojů a postupů, které nám mohou naše snažení pomoct utřídit a systematicky zpracovat.