Výklad: Obecné výklady

1. Proč píšeme odborné texty

Tato otázka na úvod může působit velmi banálně, a to natolik, že vás buď může přimět ve vší slušnosti přeskočit bezprostředně následující odstavce, nebo vůbec celý tento text odložit na neurčito. Zkuste prosím jak této otázce, tak našemu úvodu dát šanci. Akademický život každého z nás mimo jiné spočívá v poznání, že banální otázky neexistují.

Lawrence McEnerney, pověstný učitel a kouč odborného psaní na Chicagské univerzitě a spoluautor jedné z tisíců učebnic odborného psaní[1], v odpovědi na naši otázku systematicky odlišuje prostředí akademické komunikace na vysokých školách a „tam venku“, v divoké džungli reálného vědeckého provozu. Ve školním prostředí totiž pochopitelně odborné práce píšete proto, že je to součástí vašeho studijního plánu a požadavků na absolvování předmětu, ročníku, studia, a z jiného hlediska proto, že vám psaní pomůže utřídit si myšlenky k nějakému tématu a materializovat je do soudržného celku. Primárními čtenáři vašich odborných textů jsou přitom vaši pedagogové. A proč vlastně oni čtou vaše texty? Protože, otevřeně řečeno, je to jejich práce: jak mnozí s nadsázkou říkáme, máme naučit vysokoškolské studenty číst a psát. Pedagogové jsou v tomto ohledu velmi nestandardními čtenáři odborných textů svých studentů – jsou velmi kooperativní, snaží se aktivně porozumět sdělovanému, ve zpětné vazbě vyzdvihnout silná místa a navrhnout konkrétní možnosti vylepšení míst slabších. Zároveň čtením textů ověřují, že si studenti nastudovali relevantní literaturu a prokazují ve svém psaném projevu nejen orientaci v ní, ale i schopnost ji funkčně propojit s vlastními úvahami. Nakonec, z hlediska vlastního odborného projevu, zjišťují, nakolik studenti ovládají jasné a srozumitelné vyjadřování v odborném stylu. Jen někdy je součástí čtení studentských textů skutečné dozvídání se nových věcí, a pedagogové pak tyto malé svátky chápou jako třešničku na dortu své běžné odpovědnosti vůči studentům.

Podle McEnerneyho je skutečný život odborných textů v mnoha ohledech jiný, neboť čtenářská skupina je naprosto odlišná. Pro soudobý vědecký život je příznačné, že v každé, i dílčí odborné oblasti je v globálním měřítku publikováno velké množství odborné literatury, takže členové vědecké komunity musejí se svým časem a silami zacházet rozumně a vybírat si, co budou skutečně číst. McEnerney ukazuje, že si nevybírají podle toho, že je nějaký text napsán čtivě a srozumitelně, ani podle toho, že je autor poučen o dosavadním výzkumu (to obojí se spíš předpokládá jako samozřejmé), dokonce ani podle toho, jestli přináší nějaké nové poznatky (neboť nové ještě neznamená důležité), ale podle toho, nakolik je text pro daného čtenáře přínosný. 

Přínos bude čtenář pociťovat v situaci, kdy se daný výzkum zabývá nějakou problematickou oblastí, která je v určitém oboru kontroverzní, nevyřešená, nejasná, tedy je v ní přítomné nějaké napětí nestability vědeckého uchopení cílového problému – to bude motivovat čtenáře k četbě; pokud text přinese dobře podložený návrh řešení, bude čtenář spokojen. Nebo se může jednat o situaci, kdy až sám text přivede čtenáře k uvědomění, že některá z oblastí v rámci jeho specializace není uspokojivě vyřešena a potřebuje uchopit lépe a přesněji – toto zaujetí čtenáře pro předtím nereflektovaný problém a jeho přesvědčení, že právě autor daného textu má kompetence k jeho řešení, přitom musí proběhnout v rámci úvodu textu, ideálně během jeho prvních tří odstavců. Přínos pro čtenáře stojí na vrcholu pomyslné stupnice relevantních vlastností odborného textu, a proto bychom si jej vždy měli klást jako hlavní cíl a důvod našeho vlastního psaní.[2]

I tento úvod do odborného psaní, jako mnohé jiné, ba i celý předmět, jehož je tento úvod součástí, se zaměřuje na to, jak vám pomoci uspět v odborném psaní vyžadovaném ve vašem odborném studiu. Mějte ale prosím na paměti, že všechny konkrétní poznatky a techniky, které zde uvádíme, v odborné komunikaci slouží jedinému cíli – komunikačnímu úspěchu měřenému tím, nakolik vaši čtenáři považují váš text za přínosný.[1] Publikace Writing in College: A Short Guide to College Writing Johna Williamse a Lawrence McEnerneyho je volně dostupná online zde: https://writing-program.uchicago.edu/undergrads/wic0intro

[2] K tomuto tématu se váže McEnerneyho videopřednáška The Craft of Writing Effectively dostupná na YouTube: .