Výklad: Vizualizace dat

logo_eu

cc-by-nc-nd

1. Digital humanities

Digital humanities, výzkum v humanitních vědách prováděný za pomoci digitálních technologií, zaznamenaly v posledních dvaceti letech výrazný rozvoj. Vedle nových pozic zřizovaných v akademické sféře a ve sféře paměťových institucí byly vytvářeny a rozvíjeny softwarové nástroje.

Hlavní faktory, které přispěly k posílení této oblasti výzkumu, byly tři. Jednak to byl sám fakt, že stále více digitálních sbírek je dostupných online, a tedy že je pro digitální zkoumání dostupný primární pramenný materiál pro výzkum dějin literatury, historie, jazykovědy, klasických studií, hudební a filmové vědy a dalších disciplín. Dále to byl už zmíněný rozvoj webových digitálních nástrojů a přístupů, které slouží k vytváření, analýze a sdílení digitálního výzkumu, vyznačují se interaktivitou a podporují kulturu aktivní účasti (participatory culture) v bádání. Dále to byl vědní politikou prosazovaný důraz na spolupráci humanitních a technických (případně přírodních) věd.

Ačkoliv digital humanities představují poměrně mladou vědní disciplínu, je možné vymezit hlavní oblasti jejího výzkumu. Jednak je to digitální reprezentace fyzických objektů stejně jako reprezentace textů a jejich návazná analýza. Patří sem ale i studia designu her, zejména počítačových (game studies), ale také široká oblast vizualizace a s ní související virtuální reality. Výzkumníci se zaměřují také na poznání fungování počítačů, neuronové sítě a interakci člověka s počítačem. Jinou oblastí výzkumu související s informační vědou je chování uživatelů na sociálních sítích. S informační vědou dále souvisí otázky ontologií a organizace informací. Na obecné rovině je důraz kladen na spolupráci při výzkumu a budování obecněji využitelných infrastruktur pro bádání.

Pro každý výzkum jsou důležitá data. Je možné využít jednak propojená data různého charakteru, interpretovat a vizualizovat je na základě ontologií, či zaměřit se přímo na digitální sbírky určené pro výzkum, případně na velké sbírky textů nebo digitální edice (kritická vydání textů v online prostředí).

Nad těmito daty je možné pěstovat celou řadu výzkumných aktivit. Každý digitální výzkum zahrnuje celou řadu činností, kterou je možné demonstrovat na těch, jež uvádí projekt DARIAH-DE (srov. http://tadirah.dariah.eu/vocab/index.php?setLang=en&tema=6). Data je nejprve třeba získat (1), dále je třeba vytvořit výzkumné nástroje a případně další obsah (2), ten je třeba obohatit a rektifikovat (3), analyzovat (4) a interpretovat (5), následně uložit (6) a šířit výsledky (7). Součástí jsou i meta-aktivity, které jsou uskutečňovány průběžně (0):

 

1 Capture

Conversion

Data Recognition

Discovering

Gathering

Imaging

Recording

Transcription

 

2 Creation

Designing

Programming

Translation

Web development

Writing

 

3 Enrichment

Annotating

Cleanup

Editing

 

4 Analysis

Content Analysis

Network Analysis

Relational Analysis

Spatial Analysis

Structural Analysis

Stylistic Analysis

Visualization

 

5 Interpretation

Contextualizing

Modeling

Theorizing

 

6 Storage

Archiving

Identifying

Organizing

Preservation

 

7 Dissemination

Collaboration

Commenting

Communicating

Crowdsourcing

Publishing

Sharing

 

0 Meta-Activities

Meta: Assessing

Meta: Community Building

Meta: Give Overview

Meta: Project Management

Meta: Teaching / Learning