Činnosti

3. Workshop

Workshop

Modul Workshop umožňuje sběr a vzájemné hodnocení prácí studentů.

Studenti mohou odevzdat libovolný digitální obsah, např. textové dokumenty, obrázky nebo soubory tabulkového procesoru. Také mohou odevzdávat text psaný přímo v textového editoru na stránce.

Odevzdaná řešení jsou hodnocena pomocí formuláře pro vícekriteriální hodnocení. Podobu těchto hodnotících formulářů nastavuje učitel. Proces vzájemného hodnocení a pochopení hodnotícího formuláře může být procvičován předem na příkladech, které poskytl učitel spolu s referenčním hodnocení. Studenti mají možnost hodnotit jednu nebo více přidělených prací. Odevzdaná řešení i jejich hodnocení mohou být v případě potřeby anonymní.

Studenti získají v modulu Workshop dvě známky - jednu za své vlastní řešení, druhou za hodnocení přidělených prací. Obě známky jsou zapsány v klasifikaci.

Oficiální dokumentace (EN)

Přidání nového Workshopu

Zapněte režim úprav a klikněte na tlačítko Přidat činnost nebo studijní materiál.
Na další stránce "Obecné" nastavte popis workshopu aby studenti věděli k čemu workshop slouží. 
Zobrazení na titulní stránce můžete povolit zaškrtnutím políčka "Zobrazit popis na titulní stránce".
Tlačítkem Rozbalit vše zobrazíte veškeré možnosti v obecném nastavení modulu.

Obecná nastavení

  • Název workshopu - slouží k pojmenování workshopu
  • Popis - detailnější popis workshopu - například pro kterou studijní skupinu je workshop určen, kdy bude studentům zpřístupněn aj.
  • Zobrazit popis na titulní stránce kurzu - pokud je tato volba zaškrtnuta, zobrazuje se popis na titulní stránce kurzu

Strategie hodnocení

Strategie hodnocení ovlivňuje podobu hodnotícího formuláře a způsob vypočítávání známky za odevzdanou práci. Dostupné jsou následující možnosti:

  • Akumulační hodnocení - hodnotitel vkládá dílčí známky a komentáře k jednotlivým aspektům práce, celková známka je váženým průměrem dílčích
  • Komentáře - hodnotitel pouze vkládá dílčí komentáře, známku nelze ovlivnit
  • Počet chyb - hodnotitel rozhoduje o pravdivosti dílčích výroků, známka se určuje podle převodní tabulky na základě váženého počtu negativních odpovědí
  • Rubrika - hodnotící rubrika s libovolným počtem úrovní u jednotlivých kritéri
Známka za odevzdanou práci - Určuje nejvyšší možnou známku, kterou je možno získat za odevzdanou práci
Potřebná známka za odevzdanou práci - Zde lze nastavit hraniční známku, kterou uživatelé musejí získat, aby tuto položku hodnocení zdárně absolvovali.
Známka za hodnocení - Určuje nejvyšší možnou známku, kterou bude moci hodnotitel získat za provedená hodnocení přidělených prací.
Potřebná známka za hodnocení - Zde lze nastavit hraniční známku, kterou uživatelé musejí získat, aby tuto položku hodnocení zdárně absolvovali.
Počet desetinných míst ve známkách - Určuje počet desetinných míst ve známce

Nastavení hodnocení

Umožňuje učiteli nastavit kritéria pro odevzdávání souborů. 

Pokyny pro vypracování odevzdaných prací - Zde je možné vložit informace o odevzdávání souborů. Například termín, povolený počet příloh, v jakém formátu mají práce odevzdávat, kde naleznou další informace aj.

Nejvyšší počet přiložených souborů - Je možné nastavit rozsah 1 - 100 souborů.

Přílohy odevzdaných prací povolují soubory typu - Přílohy odevzdaných prací povolují soubory typu lze omezit zadáním seznamu přípon souborů, který je oddělený čárkami, například "png, jpg, jpeg, gif '. Pokud je pole ponecháno prázdné, pak jsou povoleny všechny typy souborů.

Nejvyšší možná velikost přílohy odevzdané práce - Maximální velikost souboru, který mohou studenti nahrát.

Pozdní odevzdání - Je-li povoleno, autoři mohou odevzdávat své práce až po termínu odevzdávání nebo dokonce až ve fázi vzájemného hodnocení. Takto pozdě odevzdané práce však již nebude možno upravovat. Studenti kteří nestihnout odevzdat práci v termínu budou mít tedy jen jeden pokus na nahrání úkolu.

Podrobnosti hodnocení

Pokyny pro hodnocení přidělených prací - Zde vložte pokyny pro hodnocení přidělených prací. Studenti je uvidí jakmile bude Workshop přepnut do fáze Hodnocení. Jakmile bude Workshop nastaven a uložen, bude mít ve fázi Nastavení možnost nastavit parametry hodnocení a přidělování prací studentům (skupinám).

Používat sebehodnocení - Je-li povoleno, studentům bude moci být přidělena i jejich vlastní práce k ohodnocení, úplně stejně jako by se jednalo o práci jiného studenta.