Jak katalogizovat podle RDA ve formátu MARC 21

1. Pole 020 - ISBN

Mezinárodní standardní číslo knihy

Podpole: Číslo (ISBN)

M21: 020$a

Definice

International Standard Book Number – Mezinárodní standardní číslo knihy, které přiděluje v každé zemi pověřená agentura a je jednoznačnou identifikací popisné jednotky (titulu).

Výskyt

Povinný, pokud je ISBN přiděleno. Opakovatelné je pole jako celek, pokud je zapotřebí uložit více než jedno platné ISBN.

Způsob zápisu

Zapište přesně tak, jak je uvedeno v dokumentu (s pomlčkami, i když nejsou uvedeny). 

Příklady

$a2-702-11464-4

Pramen popisu [1]

Dokument jako celek, zejména pak rub titulního listu.

Je-li ISBN uvedeno na rubu titul. listu a pak ještě v jiné části dokumentu, rubu titul. listu se dává přednost. Je-li na rubu titul. listu chybné ISBN a např. na obálce správné, opíše se i to chybné z rubu titul. listu a uvede se jako chybné do podpole $z. Do podpole $a se zapíše správné ISBN.

Výklad

V Československu se začalo číslo ISBN přidělovat dokumentům 1.1. 1989, zatímco ve světě se s tímto číslováním započalo již ke konci let šedesátých 20. století a zejména pak v letech sedmdesátých. V českých a slovenských knihách do roku 1989 tedy číslo ISBN nenajdete, a proto je také ISBN volitelné a ne povinné. Pokud je však ISBN knize přiděleno, je žádoucí jej zapsat. Knize může být přiděleno hned několik čísel ISBN (např. podle počtu nakladatelů, pro různé typy vazby). Pak se zapisují všechna ISBN. ISBN je dobrým rešeršním nástrojem.

Každé číslo ISBN sestává z deseti číslic, nově též ze třinácti číslic, jimž předchází zkratka ISBN. Desetimístné číslo je rozděleno do čtyř částí, z nichž první tři mají proměnlivou délku. Jednotlivé části čísla ISBN jsou odděleny spojovníky. Není možné vynechat žádnou z deseti (třinácti) číslic ani tehdy, jsou-li některé z nich nuly. Např.: ISBN 80-00-00000-8.

Čtyřmi částmi čísla ISBN jsou: identifikátor skupiny (většinou jedna či více zemí), identifikátor nakladatele, identifikátor titulu a kontrolní číslice. První tři části jsou proměnlivé délky.

Způsob zápisu je různý v ČR a v jiných zemích. Někde se preferuje uvádění pomlček mezi částmi ISBN, někde se opisuje ISBN bez pomlček a mezer (např. v LC).

ISBD

8. oblast údajů o standardním (nebo alternativním) čísle a dostupnosti.

Podpole: Vysvětlivka

M21: 020$q (…)

Definice

Blíže identifikuje ISBN, obvykle obsahuje jméno nakladatele, informaci o vazbě popisné jednotky či označuje vztah ISBN k souboru či jednotlivému svazku.

Způsob zápisu

Zapište přesně tak, jak je uvedeno v dokumentu.

Jazyk popis

Jazyk zpracovatelské instituce.

Příklady

M21: $a2-702-11464-4 $q(signované vydání)

 (soubor)

(německé vyd.)          

Pramen popisu

Dokument jako celek

Výklad

Vysvětlivka se k číslu ISBN doplňuje vždy, když má dokument přiděleno více než jedno ISBN. Vysvětlivkou se od sebe ISBN rozlišují. Vysvětlivku si nemusí většinou katalogizátor vymýšlet, je často již uvedena v dokumentu za číslem ISBN.

ISBD

8. oblast údajů o standardním (nebo alternativním) čísle a dostupnosti. Zapisuje se do kulatých závorek za číslo ISBN bez další interpunkce.

Podpole: Chybné ISBN

M21: 020$z

Definice

ISBN, o kterém bylo zjištěno, že bylo popisné jednotce přiděleno omylem, nebo je chybné (např. má více či méně než 10 znaků). Stejné ISBN může být přiděleno dvěma různým dokumentům, a proto je dodatečně zrušeno, nebo je ISBN nesprávně vytištěno.

Způsob zápisu

Zapište přesně tak, jak je uvedeno v dokumentu.

Příklady:

$a 2-702-11464-4 $z2-702-114640-4

Pramen popisu

Dokument jako celek

ISBD

Zapisuje se do oblasti poznámky. V oblasti čísla ISBN se napíše správné číslo s vysvětlivkou “opraveno”.[1] Pramen popisu je zdroj, ze kterého katalogizátor čerpá údaje pro danou popisnou oblast. Je nutné údaje čerpat především z tzv. předepsaných pramenů popisu. Chybí-li předepsaný pramen popisu, nebo chybí-li daný údaj v předepsaném prameni popisu, katalogizátor používá náhradní pramen popisu. Všechny údaje převzaté z náhrady je nutné uzavřít do hranatých závorek a pramen zapsat do poznámky.