Studie a model FRBR

1. Studie FRBR

Většina informací, pokud není určeno jinak, je přebírána z textu studie, který je k dispozici na www: https://en.webarchiv.cz/files/dokumenty/reference/frbr.pdf.

Úvod

Rychle se měnící prostředí v 70. a 80. letech 20. století, hlavně rozvojautomatizovaných systémů, růst národních i mezinárodních databází, které obsahují záznamy sdílené tisíci knihovnami, vedl v roce 1990 k uspořádání tzv. Stockholmského semináře o bibliografických záznamech (Stockholm Seminar on Bibliographic Records). Seminář organizovala IFLA UBCIM (Program mezinárodní bibliografické kontroly při Mezinárodní federaci knihovnických asociací a institucí) a Divize bibliografické kontroly při IFLA (Division of Bibliographic Control). Účastníci se zabývali ekonomickou realitou knihoven a potřebami snížit náklady na celý katalogizační proces. Stejně tak si však uvědomovali význam růstu uživatelských potřeb týkajících se různých druhů dokumentů a nutnost efektivního uspokojování těchto potřeb. Došli k závěru, že rostoucí tlak tvořit v bibliografii tzv. minimální záznam vyžaduje důkladný průzkum vztahů mezi jednotlivými bibliografickými údaji v bibliografickém záznamu a uživatelskými potřebami, aby nedošlo k ztrátám důležitých bibliografických informací. Stejně tak životnost sdílení bibliografických záznamů, jak na národní, tak na mezinárodní úrovni, vyžaduje smluvený standard pro základní úroveň bibliografického popisu (core level record).

Ze semináře vzešlo devět usnesení. Jedno z nich volalo po studii, která by definovala funkční požadavky na bibliografické záznamy. Vznikla tak studie pod anglickým názvem Functional Requirements for Bibliographic Records – Funkční požadavky na bibliografické záznamy, publikovaná roku 1998 a v českém překladu roku 2002.

Jejím záměrem je načrtnout v jasně definovaných termínech funkce bibliografického záznamu s respektem k různým druhům dokumentů, k různému využití a různým uživatelským potřebám. Studie by měla pokrýt všechny funkce bibliografických záznamů v jejich nejširším smyslu, tj. záznam, který neobsahuje pouze popisné údaje, ale zejména selekční údaje (jmenné, názvové, předmětné apod.), další organizační údaje (klasifikační apod.) a anotace. Cílem studie je vytvořit rámec, který by poskytl jasné, přesně stanovené a všeobecně přijatelné porozumění pro to, jaké má bibliografický záznam poskytnout informace a jaké uživatelské potřeby očekáváme, že záznam zodpoví. Dalším záměrem studie je doporučit základní úroveň funkcionality a základní údaje pro bibliografické záznamy vytvářené národními agenturami za účelem snížení nákladů na jejich produkci tím, že se budou vytvářet záznamy „méně než na nejvyšší úrovni popisu”, ale přesto budou vyhovovat základním uživatelským potřebám (FRBR, 2002, kap. 1).

Studie FRBR se svým modelem je v historii katalogizační a bibliografické teorie jedinečná a svým rozsahem a vlivem přelomová. Předcházely jí v 80. letech dílčí analýzy bibliografických vztahů a bibliografických rodin, jak v rámci různých katalogů, tak i teoreticky v případě B. Tillett v katalogizačních pravidlech (více viz např. Drobíková, 2002, s. 16-20).

Studie vytváří rámec, který identifikuje a jasně definuje entity, o něž se zajímají uživatelé bibliografických záznamů, atributy každé entity a  typy vztahů, které se vytvářejí mezi entitami. Záměrem je vytvořit konceptuální model bibliografického univerza, který slouží jako základ pro definici vztahu entit, specifických atributů a vztahů (reflektovaných v záznamu jako oddělené údaje) k různým uživatelským zájmům (potřebám).

Studie používá techniku analýzy entit, užívanou pro vývoj konceptuálních modelů pro relační databázové systémy, tzv. E-R metodu. Analýza spočívá v izolaci entit, které jsou klíčovým objektem zájmu uživatelů bibliografických záznamů. Studie pak identifikuje charakteristiky či atributy asociované s každou entitou a vztahy mezi entitami, které jsou nejdůležitější pro formulaci vyhledávacího dotazu, interpretaci odpovědí na vyhledávání a navigaci univerzem entit popisovaných v bibliografických záznamech.

Pro účely studie jsou funkční požadavky pro bibliografické záznamy definovány ve vztahu k následujícím uživatelským zájmům podle základních způsobů využití dat:

  • najít entitu, která koresponduje s vyhledávacími kritérii stanovenými uživatelem
  • určit entitu (potvrdit, že popsaná entita koresponduje s nalezenou entitou, nebo rozlišit mezi dvěma a více entitami s podobnými charakteristikami)
  • vybrat entitu, která odpovídá uživatelským potřebám (tj. vybrat entitu, která koresponduje s uživatelským požadavkem, s respektem k obsahu, fyzickému formátu, nebo pro nevhodnost odmítnout entitu)
  • získat přístup k popsané entitě (tj. získat entitu koupí, výpůjčkou apod., nebo získat přístup k entitě elektronicky online připojením ke vzdálenému počítači) (FRBR, 2002, kap. 2.2)