Typologie dokumentů

1. Dokument a informační zdroj

Dokument

Definice pojmu dokument prochází dlouholetým vývojem. Dodnes neexistuje zcela jednotný názor na to, co je to dokument a zda se liší od pojmu informační zdroj. Slovo dokument vychází z latinského "docere", což znamená učit. Documentum je prostředek, pomocí něhož se něco někomu vysvětluje, vykládá. Ve 20. století zejména díky Paulu Otletovi získal tento pojem poměrně široký významový rozsah: dokument je myšlenkový obsah komunikovaný libovolnými prostředky.

Podívejme se na různé definice převzaté z oborových encyklopedií:

Dokument je informační pramen tvořený nosičem informací a množinou informací na něm fixovaných a sloužící k přenosu dat v čase a prostoru. Dokumenty se dělí podle řady kritérií, např. podle způsobu záznamu dat (písemné, obrazové, zvukové, audiovizuální, strojem čitelné - elektronické či digitální), podle odvozenosti obsahu (primární, sekundární a terciární), podle kontinuity (periodické a neperiodické), podle stupně zveřejnění (zveřejněné, nezveřejněné, interní).

Matušík, Zdeněk, Jonák, Zdeněk. dokument. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha : Národní knihovna ČR, 2003-.[cit. 2014-01-17]. Dostupné z: https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000000502&local_base=KTD.

Definice pojmu dokument podle norem ČSN:

- Jakýkoliv předmět, který byl zhotoven tiskem nebo jiným způsobem a lze jej katalogizovat nebo indexovat. Pozn. : Tato definice se vztahuje nejen na psané a tištěné dokumenty v papírové nebo mikrografické podobě např. knihy, časopisy, vyobrazení, mapy, ale také na netištěné dokumenty např. strojem čitelné záznamy, filmy, zvukové nahrávky, a trojrozměrné předměty nebo reálie používané jako ukázky.[ČSN ISO 5963,1996:3.1]
- Zaznamenané informace, které mohou být v procesu dokumentace považovány za ucelenou jednotku bez ohledu na jejich fyzickou formu a vlastnosti.[ČSN ISO 11620:3.4]
- Hmotný předmět plnící funkci informačního pramene, který lze katalogizovat a indexovat.Poznámka - tato definice nezahrnuje pouze psané a tištěné materiály na papíře nebo na mikrozáznamu např. knihy, časopisy, grafy, mapy, ale také nepísemné dokumenty např. strojem čitelné záznamy, filmy, zvukové dokumenty a trojrozměrné předměty, popř. reálie jako vzorky.[ČSN 01 0193,1996:3.1]
- Zaznamenaná informace, s níž lze v dokumentačním procesu nakládat bez ohledu na její fyzickou formu a charakteristiky jako s jednotkou. [ČSN ISO 690-2-2000:3.7]
- Jakákoliv entita obsahující informace, včetně strojově čitelných záznamů, mikrodokumentů a tištěných i netištěných médií. [ČSN ISO 999-1998:3.4]
- Zaznamenaná informace, která může být považována za jednotku v dokumentačním procesu bez ohledu na její fyzickou formu a vlastnosti. [ČSN ISO 9707:2.8]
- Zaznamenané informace nebo hmotný předmět, který je možno považovat za jednotku procesu dokumentace.[ČSN ISO 5127-2003]
Definice pojmu dokument v sobě většinou zahrnují dva aspekty, a to "nosič" a "obsah". V elektronickém prostředí se pak definice zaměřeují na "strukturu" a "data".

Informační zdroj

Informační zdroj je informační objekt, který obsahuje dostupné informace odpovídající informačním potřebám uživatele. Informační zdroj může být tištěný, zvukový, obrazový nebo elektronický (včetně zdrojů dostupných online).

Celbová, Ludmila. informační zdroj. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha : Národní knihovna ČR, 2003- [cit. 2014-01-17]. Dostupné z: https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000000887&local_base=KTD.
Podle této definice je informační zdroj tedy dokument odpovídající informačním potřebám uživatele. V současnosti v literatuře je často informační zdroj (information resource) používán jako zastřešující pojem pro všechny typy dokumentů včetně vzdálených digitálních zdrojů.