Činnosti

Stránky: Moodle UK pro výuku 1
Kurz: Moodle tutoriál
Kniha: Činnosti
Vytiskl(a): Guest user
Datum: Sobota, 27. listopadu 2021, 18.27

Popis

Průvodce práce s činnostmi

1. Obecné informace k činnostem

 

Činnost

 

Činnosti představují jeden ze základních stavebních kamenů pro tvorbu kurzů v Moodle. Pomocí činností je možné přidávat aktivity jako je 

ÚkolTestChatFórumPrezentaceWorkshop aj. Jedná se o interaktivní aktivity, přičemž tyto moduly umožňují spolupráci studenta s učitelem.

 

Jak na to:

 

- v prostředí kurzu vpravo klepněte na ikonu „ozubeného kolečka"

 

1.png

 

- rozbalí se okno, v němž klepněte na volbu Zapnout režim úprav

  

2.png

 

- při zapnutém režimu úprav klepněte na volbu Přidat činnost nebo studijní materiál, volbu proveďte v příslušné části, ve které chcete činnost vytvořit (např. zvolím Téma 1)

 

3.png

 

- na obrazovce se objeví okno, v němž si vyberete vkládanou činnost (po zaškrtnutí vybrané činnosti uvidíte jeho základní popis)

- klepněte na Přidat, nebo můžete přidání urychlit dvojitým kliknutím na danou činnost

 

4.png

 

- po přidání vybrané činnosti upravíte její příslušná nastavení

- po uložení se Vám činnost zobrazí v prostředí kurzu (např. zobrazení vložené ankety 1)

 

5.png

  

- pakliže neuvažujete o přidání další činnosti a chcete-li se vrátit do standardního zobrazení kurzu, tak je zapotřebí vypnout Režim úprav

- v prostředí kurzu vpravo klepněte na ikonu „ozubeného kolečka

  

6.png

 

- rozbalí se okno, v němž klepnete na volbu Vypnout režim úprav

 

7.png

 

- po uskutečnění výše zmíněného bodu se Vám zobrazí standardní prostředí kurzu

 

8.png

2. Úkol

 

Úkol

Úkoly umožňují učiteli vytvořit zadání k vypracování, hodnotit odevzdané řešení a komentovat je.

Studenti mohou odevzdat libovolné soubory, jako dokumenty aplikací, tabulky, obrázky nebo audio a video. Úkol může být použit také pro připomenutí jiných povinností studentů, které neprobíhají přímo v Moodle (např. odevzdání výkresu). 

 

 Jak na to:

 

- v prostředí kurzu vpravo klepněte na ikonu „ozubeného kolečka"

 

1.png

 

- rozbalí se okno, v němž klepněte na volbu Zapnout režim úprav

 

2%20%281%29.png

 

- při zapnutém režimu úprav klepněte na volbu Přidat činnost nebo studijní materiál, volbu proveďte v příslušné části, ve které chcete činnost vytvořit (zvolím Téma 1)

 

3.png

 

- na obrazovce se objeví posouvací okno, v němž si vyberete vkládanou činnost Úkol

- klepněte na Přidat

 

4.png

 

- vyplňte identifikátory a nastavte požadované vlastnosti činnosti modulu

- potvrďte tlačítkem Uložit změny a vrátit se do kurzuUložit změny a zobrazit

  

5.png

 

- po uložení úkolu, chcete-li se vrátit do standardního zobrazení kurzu, tak je zapotřebí vypnout Režim úprav

- v prostředí kurzu vpravo klepněte na ikonu „ozubeného kolečka"

 

6.png

 

- rozbalí se okno, v němž klepněte na Vypnout režim úprav

 

 7.png

 

- zobrazí se Vám náhled standardního prostředí kurzu s přidaným úkolem

 

8.png

3. Workshop

 

Workshop

 

 Modul Worskhop umožňuje sběr a vzájemné hodnocení prací studentů.

 

Studenti mohou odevzdat libovolný digitální materiál, např. textové dokumenty, obrázky nebo soubory tabulkového procesoru. Také mohou odevzdávat text psaný přímo v textovém editoru.

 

Odevzdaná řešení jsou hodnocena pomoci formuláře pro vícekriteriální hodnocení. Podobu těchto hodnotících formulářů nastavuje učitel. Proces vzájemného hodnocení a pochopení hodnotícího formuláře může být procvičován předem na příkladech, které může poskytnout učitel spolu s referenčním hodnocením. Studenti mají možnost hodnotit jednu nebo více přidělených prací. Odevzdaná řešení i jejich hodnocení mohou být v případě potřeby anonymní.

 

Studenti získají v modulu Workshop dvě známky - jednu za své vlastní řešení, druhou za hodnocení přidělených prací. Obě známky jsou zapsány v klasifikaci. Například hodnocení studenta tvoří 20% a hodnocení učitele 80% z celkové známky za workshop.

 

Modul Workshop sestává ze dvou kroků. V prvním kroku přidáme workshop, u kterého vyplníme jeho základní parametry. V druhém kroku nastavíme pět fází workshopu.

3.1. Úpravy základního nastavení

 

Jak na to:

 

-  prostředí kurzu vpravo klepněte na ikonu „ozubeného kolečka"

 

1.png

 

- zobrazí se okno, v němž klepněte na volbu Zapnout režim úprav

 

2.png

 

- při zapnutém režimu úprav klepněte na volbu Přidat činnost nebo studijní materiál, volbu proveďte v příslušné části, ve které chcete činnost vytvořit (zvolím Téma 1)

 

3.png

 

- na obrazovce se objeví posouvací okno, v němž si vyberete vkládanou činnost Workshop

 

4.png

 

- vyplňte identifikátory a nastavte požadované vlastnosti činnosti

 

5.png

 

Obecná nastavení

 • Název workshopu - slouží k pojmenování workshopu
 • Popis - detailnější popis workshopu - například, pro kterou studijní skupinu je workshop určen, kdy bude studentům zpřístupněn aj.
 • Zobrazit popis na titulní stránce

 

6.png

 

Nastavení známkování

 • Strategie hodnocení - ovlivňuje podobu hodnotícího formuláře a způsob vypočítávání známky za odevzdanou práci, dostupné jsou následující možnosti:
 1. Akumulační hodnocení - hodnotil vkládá dílčí známky a komentáře k jednotlivým aspektům práce, celková známka je váženým průměrem dílčích známek
 2. Komentáře - hodnotil pouze vkládá dílčí komentáře, známku nelze ovlivnit 
 3. Počet chyb - hodnotil rozhoduje o pravdivosti dílčích , známka se určuje podle, známka se určuje podle převodní tabulky na základě váženého počtu negativních odpovědí
 4. Rubrika - hodnotící rubrika s libovolným počtem úrovní u jednotlivých kritérií
 • Známka za odevzdanou práci - určuje nejvyšší možnou známku, kterou je možno získat za odevzdanou práci
 • Potřebná známka za odevzdanou práci - zde lze nastavit hraniční známku, kterou uživatelé musejí získat, aby tuto položku hodnocení zdárně absolvovali
 • Známka za hodnocení - určuje nejvyšší možnou známku , kterou bude moci hodnotitel získat za provedená hodnocení přidělených prací
 • Potřebná známka za hodnocení - zde lze nastavit hraniční známku, kterou musejí uživatelé získat, aby tuto položku hodnocení zdárně absolvovali
 • Počet desetinných míst ve známkách

 

7.png

 

Nastavení odevzdávání

 • Pokyny pro vypracování odevzdaných prací - zde je možné vložit informace o odevzdávání  souborů, například termín, povolený počet příloh, v jakém formátu se mají práce odevzdávat, kde naleznou další informace aj.
 • Nejvyšší povolený počet přiložených souborů - je možné nastavit rozsah 1 - 7 souborů
 • Přílohy odevzdaných prací povolují soubory typu - přílohy odevzdaných prací povolují různé typy souborů, lze je vybrat zadáním seznamu přípon souborů, který je oddělený čárkami (např. png, jpg, jpeg, gif), pokud je pole ponecháno prázdné pak jsou povoleny všechny typy souborů
 • Nejvyšší možná velikost přílohy odevzdané práce - maximální velikost souboru, který mohou studenti nahrát
 • Pozdní odevzdání - je-li povoleno, autoři mohou odevzdávat své práce i po termínu odevzdávání nebo dokonce až ve fází vzájemného hodnocení, takto pozdě odevzdané práce však již nebude možno upravovat, studenti, kteří nestihnou odevzdat práci v termínu, budou mít tedy jen jeden pokus na nahrání úkolu

 

8.png

 

Podrobnosti hodnocení

 • Pokyny pro hodnocení přidělených prací - zde vložte pokyny pro hodnocení přidělených prací, studenti je uvidí, jakmile bude workshop přepnut do fáze Hodnocení, v okamžiku kdy bude workshop nastaven a uložen, bude mít ve fázi Nastavení možnost nastavit parametry hodnocení a přidělování prací studentům (skupinám)
 • Používat sebehodnocení - je-li povoleno, studentům bude moci být přidělena i jejich vlastní práce k ohodnocení, úplně stejně jako by se jednalo o práci jiného studenta

 

9.png

 

Dostupnost

- zde lze nastavit časové ohraničení pro:

 • začátek a konec odevzdávání
 • začátek a konec hodnocení

 

- dále si nastavíte další doplňující identifikátory a vlastnosti workshopu 

- potvrďte tlačítkem Uložit změny a vrátit se do kurzu Uložit změny a zobrazit případně akci zrušte tlačítkem Zrušit

3.2. Fáze Workshopu

 

- po nastavení identifikátorů workshopu je potřeba nastavit jednotlivé fáze modulu Workshop

 

Modul Workshop se skládá z pěti fází, které je potřeba průběžně přepínat (postupně od fáze Nastavení až po fázi Uzavřeno). Jednotlivé fáze je potřeba vždy po přepnutí (kliknutí na ikonu „prázdného kolečka") doplnit o informace nastavení, které je zde uvedeno (např. Poskytnout pokyny k hodnocení). Činnosti, které již byly nastaveny, jsou označeny „zelenou fajfkou", nevyplněné pokyny a nastavení jsou označeny „červeným křížkem" a „šedou fajfkou" (tyto je potřeba nastavit).

  

10.png

 

Fáze, která je momentálně aktivní je označena zelenou barvou (v ukázce výše jde o Nastavení). Neaktivní fáze jsou vyznačeny v šedé barvě. 

 

Fáze Nastavení

 • Obecné nastavení workshopu - popis, pokyny k vypracování a způsob hodnocení

  

Fáze Odevzdání

 • Studenti budou odevzdávat své práce (v rámci svých případných termínů, jsou-li nastaveny), učitelé mohou přidělovat práce ke vzájemnému hodnocení 

 

Fáze Hodnocení

 • V této fázi budou hodnotitelé hodnotit jim přidělené práce (v rámci případných termínů, jsou-li nastaveny)

 

Fáze Evaluace

 • Studenti již nebudou moci upravovat ani své odevzdané práce, ani vzájemná hodnocení, učitelé mohou revidovat hodnocení prací, použít nástroje pro výpočet celkových známek a poskytnout studentům zpětnou vazbu

 

Fáze Ukončení

 • Při ukončení budou celkové známky zapsány do klasifikace v kurzu, studenti mohou mít k dispozici své práce  a jejich hodnocení

 

- po nastavení workshopu a jeho uložení, chcete-li se vrátit do standardního zobrazení kurzu, tak je zapotřebí vypnout Režim úprav

- v prostředí kurzu vpravo klepněte na ikonu „ozubeného kolečka"

 

11.png

 

- rozbalí se okno, v němž klepněte na volbu Vypnout režim úprav

 

12.png

 

- náhled standardního prostředí kurzu s přidaným modulem Workshop

 

13.png