Vytisknout celou knihuVytisknout celou knihu

Činnosti

Průvodce práce s činnostmi 

Stránky: Moodle UK pro výuku 1
Kurz: Moodle tutoriál
Kniha: Činnosti
Vytiskl(a): Nepřihlášený host
Datum: Úterý, 19. březen 2019, 20.03

1. Činnosti

Činnosti

Činnosti představují jeden ze základních stavebních kamenů pro tvorbu Moodle kurzů.

Pomocí činností je možné přidávat aktivity jako je Úkol, Test, Chat, Fórum, Prezentace, Workshop aj.

Jedná se o aktivní interaktivní činnosti do kterých přispívá student a ve kterých mezi sebou studenti a učitelé spolupracují. Opakem jsou studijní materiály, které tvoří spíše pasivní prvek připravený učitelem. Typicky se jedná o studijní materiály (dokumenty, prezentace, literatura).

1) Pro přidávání a úpravu těchto aktivit je potřeba zapnout režim úprav.
Tuto možnost najdete v levém sloupci Správa.

2) Při zapnutém režimu úprav se zobrazí rozšířené možnosti úprav.
Jedná se například o přesouvání činností pomocí navigačního kříže, úpravu stávajících materiálů a přidávání nových činností.

Práci s jednotlivými činnostmi naleznete v následujících podkapitolách.

2. Úkol

Úkol

Úkoly umožňují učiteli zadat úkoly, hodnotit odevzdané řešení a komentovat je.

Studenti mohou odevzdat libovolný soubor, jako dokumenty textových aplikací, tabulky, obrázky nebo audio a video. Alternativně nebo současně může úkol požadovat, aby studenti napsali text přímo do textového pole. Úkol může být použit také pro připomenutí jiných povinností studentů, které neprobíhají přímo v Moodle - např. odevzdání výkresu.

Učitel může zobrazit odevzdané úkoly, připojit zpětnou vazbu a soubor, komentáře nebo nahrát audio odpověď.

Úkoly mohou být hodnoceny jednoduchým přímým hodnocením, případně pokročilou metodou. Výsledná známka je zapsána do klasifikace.

Oficiální dokumentace (EN)

1) Zapněte režim úprav a klikněte na tlačítko Přidat činnost nebo studijní materiál.

2) V seznamu činností vyberte Úkol. V pravém se nachází popis činnosti a odkaz na oficiální dokumentaci. Potvrďte tlačítkem Přidat.

3) Vyplňte identifikátory a nastavte požadované vlastnosti činnosti Úkol.

4) Potvrďte tlačítkem Uložim změny a vrátit se do kurzu / Uložit změny a zobrazit případně akci zrušte tlačítkem Zrušit.

2.1. Úkol - Soubor se zpětnou vazbou

1) Zapněte v kurzu Režim úprav

2) Vyberte úkol do kterého chcete vkládat studentům jejich soubory s Vaší zpětnou vazbou a klikněte na tlačítko Upravit

3) Otevřete nabídku Typy hodnocení a označte možnost Soubory se zpětnou vazbou

4) Při hodnocení postupujte běžným způsobem - pod polem Komentář se nyní navíc nachází pole Soubory se zpětnou vazbou. Zde můžete přetáhnout nebo kliknutím vybrat a vložit studentův opravený úkol (např. Word dokument s komentářem).

3. Workshop

Workshop

Modul Workshop umožňuje sběr a vzájemné hodnocení prácí studentů.

Studenti mohou odevzdat libovolný digitální obsah, např. textové dokumenty, obrázky nebo soubory tabulkového procesoru. Také mohou odevzdávat text psaný přímo v textového editoru na stránce.

Odevzdaná řešení jsou hodnocena pomocí formuláře pro vícekriteriální hodnocení. Podobu těchto hodnotících formulářů nastavuje učitel. Proces vzájemného hodnocení a pochopení hodnotícího formuláře může být procvičován předem na příkladech, které poskytl učitel spolu s referenčním hodnocení. Studenti mají možnost hodnotit jednu nebo více přidělených prací. Odevzdaná řešení i jejich hodnocení mohou být v případě potřeby anonymní.

Studenti získají v modulu Workshop dvě známky - jednu za své vlastní řešení, druhou za hodnocení přidělených prací. Obě známky jsou zapsány v klasifikaci.

Oficiální dokumentace (EN)

Přidání nového Workshopu

Zapněte režim úprav a klikněte na tlačítko Přidat činnost nebo studijní materiál.
Na další stránce "Obecné" nastavte popis workshopu aby studenti věděli k čemu workshop slouží. 
Zobrazení na titulní stránce můžete povolit zaškrtnutím políčka "Zobrazit popis na titulní stránce".
Tlačítkem Rozbalit vše zobrazíte veškeré možnosti v obecném nastavení modulu.

Obecná nastavení

 • Název workshopu - slouží k pojmenování workshopu
 • Popis - detailnější popis workshopu - například pro kterou studijní skupinu je workshop určen, kdy bude studentům zpřístupněn aj.
 • Zobrazit popis na titulní stránce kurzu - pokud je tato volba zaškrtnuta, zobrazuje se popis na titulní stránce kurzu

Strategie hodnocení

Strategie hodnocení ovlivňuje podobu hodnotícího formuláře a způsob vypočítávání známky za odevzdanou práci. Dostupné jsou následující možnosti:

 • Akumulační hodnocení - hodnotitel vkládá dílčí známky a komentáře k jednotlivým aspektům práce, celková známka je váženým průměrem dílčích
 • Komentáře - hodnotitel pouze vkládá dílčí komentáře, známku nelze ovlivnit
 • Počet chyb - hodnotitel rozhoduje o pravdivosti dílčích výroků, známka se určuje podle převodní tabulky na základě váženého počtu negativních odpovědí
 • Rubrika - hodnotící rubrika s libovolným počtem úrovní u jednotlivých kritéri
Známka za odevzdanou práci - Určuje nejvyšší možnou známku, kterou je možno získat za odevzdanou práci
Potřebná známka za odevzdanou práci - Zde lze nastavit hraniční známku, kterou uživatelé musejí získat, aby tuto položku hodnocení zdárně absolvovali.
Známka za hodnocení - Určuje nejvyšší možnou známku, kterou bude moci hodnotitel získat za provedená hodnocení přidělených prací.
Potřebná známka za hodnocení - Zde lze nastavit hraniční známku, kterou uživatelé musejí získat, aby tuto položku hodnocení zdárně absolvovali.
Počet desetinných míst ve známkách - Určuje počet desetinných míst ve známce

Nastavení hodnocení

Umožňuje učiteli nastavit kritéria pro odevzdávání souborů. 

Pokyny pro vypracování odevzdaných prací - Zde je možné vložit informace o odevzdávání souborů. Například termín, povolený počet příloh, v jakém formátu mají práce odevzdávat, kde naleznou další informace aj.

Nejvyšší počet přiložených souborů - Je možné nastavit rozsah 1 - 100 souborů.

Přílohy odevzdaných prací povolují soubory typu - Přílohy odevzdaných prací povolují soubory typu lze omezit zadáním seznamu přípon souborů, který je oddělený čárkami, například "png, jpg, jpeg, gif '. Pokud je pole ponecháno prázdné, pak jsou povoleny všechny typy souborů.

Nejvyšší možná velikost přílohy odevzdané práce - Maximální velikost souboru, který mohou studenti nahrát.

Pozdní odevzdání - Je-li povoleno, autoři mohou odevzdávat své práce až po termínu odevzdávání nebo dokonce až ve fázi vzájemného hodnocení. Takto pozdě odevzdané práce však již nebude možno upravovat. Studenti kteří nestihnout odevzdat práci v termínu budou mít tedy jen jeden pokus na nahrání úkolu.

Podrobnosti hodnocení

Pokyny pro hodnocení přidělených prací - Zde vložte pokyny pro hodnocení přidělených prací. Studenti je uvidí jakmile bude Workshop přepnut do fáze Hodnocení. Jakmile bude Workshop nastaven a uložen, bude mít ve fázi Nastavení možnost nastavit parametry hodnocení a přidělování prací studentům (skupinám).

Používat sebehodnocení - Je-li povoleno, studentům bude moci být přidělena i jejich vlastní práce k ohodnocení, úplně stejně jako by se jednalo o práci jiného studenta.

3.1. Fáze workshopu

Modul Workshop se skládá z pěti fází, které je potřeba průběžně přepínat (postupně od fáze Nastavení -> Uzavřeno). Jednotlivé fáze je potřeba vždy po přepnutí (kliknutí na ikonu žárovky) doplnit o informace a nastavení, které je zde uvedeno (např. Poskytnout pokyny k hodnocení). Činnosti, které již byly nastaveny jsou označeny zelenou fajfkou, nevyplněné pokyny a nastavení jsou označeny červeným křížkem a šedou fajfkou - tyto je potřeba nastavit. 

Fáze, která je momentálně aktivní je označena zeleně (v ukázce níže jde o Nastavení). Neaktivní fáze jsou vyznačeny šedě.

 • Nastavění

Obecné nastavení workshopu. Popis, pokyny k vypracování a způsob hodnocení.

 • Fáze Odevzdávání

Studenti budou odevzdat své práce (v rámci případných termínů, jsou-li nastaveny). Učitelé mohou přidělovat práce ke vzájemnému hodnocení.

 • Fáze Hodnocení

V této fázi budou hodnotitelé hodnotit jim přidělené práce (v rámci případných termínů, jsou-li nastaveny).

 • Fáze Evaluace 

Studenti již nebudou moci upravovat ani své odevzdané práce, ani vzájemná hodnocení. Učitelé mohou revidovat hodnocení prací, použít nástroje pro výpočet celkových známek a poskytnout studentům zpětnou vazbu.

 • Fáze Uzavřeno

Při uzavření budou celkové známky zapsány do klasifikace v kurzu. Studenti budou mít k dispozici své práce a jejich hodnocení.

Oficiální dokumentace (EN)

3.2. Často kladené dotazy (Workshop)

Jak můžu nastavit Workshop aby automaticky přepínal mezi jednotlivými fázemi? 

V (levé) sekci Správa> Správa Workshopu> Upravit nastavení> rozbalte nabídku Dostupnost> nastavte data odevzdání a zaškrtněte "Přepnout do další fáze po termínu odevzdávání". Workshop se pak automaticky po datu odevzdání přepne do další fáze.

Jak je možné nastavit anonymní hodnocení?

V (levé) sekci Správa> Správa Workshopu> v (levém) menu vyberte Oprávnění> rozbalí se nabídka Oprávnění v kontextu Workshop: Workshop. Zde vyberte Pokročilé přenastavování rolí - Student. V seznamu Pravomoc nastavte Nepovolit/Zakázat u řádku Zobrazit jména autorů odevzdaných prací (mod/workshop:viewauthornames) a Zobrazit jména hodnotitelů (mod/workshop:viewreviewernames)

Jak je možné nastavit aby studenti viděli všechny odevzdané práce (práce ostatních studentů)?

V (levé) sekci Správa> Správa Workshopu> v (levém) menu vyberte Oprávnění> rozbalí se nabídka Oprávnění v kontextu Workshop: Workshop. Zde vyberte Pokročilé přenastavování rolí - Student. V seznamu Pravomoc nastavte Povolit u Zobrazit všechny odevzdané práce (mod/workshop:viewallsubmissions) případně Zobrazit jména autorů odevzdaných prací

(mod/workshop:viewauthornames), Zobrazit autory zveřejněných prací (mod/workshop:viewauthorpublished) aj.