Úkol č. 3 Draft kapitoly „Teoretická východiska“

Due: Sunday, 21 November 2021, 12:00 AM

Napište draft kapitoly Teoretická východiska.

  1. Vymezte klíčové pojmy, s nimiž budete pracovat (existuje-li více pojetí, stručně představte i jiné a vysvětlete, proč volíte, jak volíte).
  2. Popište teoretický rámec své práce - buď převezměte nějaký existující koncept nebo vytvořte vlastní (např. schéma se vztahy mezi zkoumanými jevy - měly by korespondovat s klíčovými pojmy). Teoretický rámec by Vám měl pomoci a) zdůvodnit, proč se ne fenomén díváte určitým způsobem; b) proč volíte určité proměnné, tj. proč by spolu měly jevy souviset; c) proč skutečnost vypadá zrovna tak, jak vypadá.
  3. Vyznačte nebo doplňte výzkumné otázky, které mají teoretický charakter, odkazují na teorie, bude je možné pomocí teorie zodpovídat a/nebo budete empirické výsledky konfrontovat s teorií (i velmi specifickou, např. závěry z jiného výzkumu).
Snažte se o souvislý text, který navazuje na vymezení tématu, cíle, otázky (rozšiřujte jeden dokument). Ke zpracování využijte alespoň 8 zdrojů, alespoň 2 cizojazyčné.

Orientační rozsah: 2-6 stran