8.2 "Jeho a její pohled: střídavá péče z perspektivy matek a otců"

Opened: Dienstag, 24. November 2020, 00:00
Due: Dienstag, 30. November 2021, 18:00

Přečtěte článek a:

a) identifikujte explicitně cíl a výzkumné otázky (ideálně citací z textu, případně dovozením),

b) identifikujte výzkumný design,

c) identifikujte metody sběru dat,

d) identifikujte metody analýzy dat,

e) shrňte nejzajímavější zjištění, 

f) identifikujte silné a potenciálně slabé stránky článku (např. to, co by bylo možno udělat jinak a podle vás lépe), 

g) napište, jak jinak by bylo možné k výzumnému tématu přistoupit.

Výsledný tvar strukturujte podle výše uvedených písmen. Minimální rozsah 1,5 normostrany.