8.2 "Jeho a její pohled: střídavá péče z perspektivy matek a otců"

Otevřené: Úterý, 24. listopadu 2020, 00.00
Termín: Úterý, 30. listopadu 2021, 18.00

Přečtěte článek a:

a) identifikujte explicitně cíl a výzkumné otázky (ideálně citací z textu, případně dovozením),

b) identifikujte výzkumný design,

c) identifikujte metody sběru dat,

d) identifikujte metody analýzy dat,

e) shrňte nejzajímavější zjištění, 

f) identifikujte silné a potenciálně slabé stránky článku (např. to, co by bylo možno udělat jinak a podle vás lépe), 

g) napište, jak jinak by bylo možné k výzumnému tématu přistoupit.

Výsledný tvar strukturujte podle výše uvedených písmen. Minimální rozsah 1,5 normostrany.