8.1 "Být kaplanem v Česku: Zdroje nejistoty a nacházení opory"

Opened: Saturday, 7 November 2020, 12:00 AM
Due: Tuesday, 30 November 2021, 6:00 PM

Přečtěte článek a:

a) identifikujte explicitně cíl a výzkumné otázky (ideálně citací z textu, případně dovozením),

b) identifikujte výzkumný design,

c) identifikujte metody sběru dat,

d) identifikujte metody analýzy dat,

e) shrňte nejzajímavější zjištění, 

f) identifikujte silné a potenciálně slabé stránky článku (např. to, co by bylo možno udělat jinak a podle vás lépe), 

g) napište, jak jinak by bylo možné k výzumnému tématu přistoupit.

Výsledný tvar strukturujte podle výše uvedených písmen. Minimální rozsah 1,5 normostrany.