3.4 Příklad případové studie

Přečtěte si přiložený text a explicitně 1) napište, jaké znaky případové studie naplňuje (a případně jaké nikoli), 2) napište metody sběru dat a jaká data byla ve studii použita, 3) shrňte věcný obsah textu a jeho zjištění.

Rozsah cca 2 normostrany.