odevzdání seminární práce

Úvod do studia historie II A - AHES1002 (4 kredity)

Seminární práce musí vycházet z nevydaných pramenů (archivních), minimálně z 5 vydaných pramenů, dobového tisku, minimálně z 15 odborných knih, studií, článků a 1 kvalifikační práce.

 

Úvod do studia historie II B - AHES2002 (2 kredity)

Seminární práce musí vycházet z minimálně 5 vydaných pramenů, dobového tisku, minimálně z 10 odborných knih, studií, článků a 1 kvalifikační práce.

 

Seminární práce je vědeckou studií s vědeckým aparátem (poznámky pod čarou) má 15-20 normostran, přičemž úvod, vlastní text (analýza) a závěr tvoří minimálně 10 normostran. Jedna normostrana je 1 800 znaků s mezerami.

Povinná struktura:

A) titulní strana (název, autor, kurz), obsah, anotace/abstrakt (je o závěrech)

B) úvod (stanovit cíle studie, základní hypotézy a otázky, zhodnotit, komentovat, popsat použité metody, prameny a odbornou literaturu, srovnávat je navzájem, komentovat strukturu práce)

C) vlastní text (analýza)

D) hodnotící závěr a možnosti dalšího výzkumu

E) seznam zdrojů = 1. Nevydané prameny (z archivu), 2. Vydané prameny, 3. Dobový denní tisk, 4. Odborná literatura, časopisecké studie, studie ze sborníků, kvalifikační práce