Referát

Zpracujte referát na vybrané téma (min. 5 normostran)

Dodržte strukturu:

Úvod - výběr tématu, cíl referátu nebo výzkumná otázka

Jádro - prezentace poznatků/informací/dat směřující k naplnění cíle referátu

           s využitím odborné literatury (alespoň 5 různých zdrojů)

Závěr: sumarizace - jak jste naplnili cíl referátu?

Literatura