Referát

Obecný cíl referátů je popsat a analyzovat současný stav rozvoje školské sociální práce ve světě a v ČR.

Specifický cílen jednotlivých referátů je popsat a analyzovat dílčí témata, zejmé:

Role školského sociálního pracovníka.

Spolupráce - mezioborová; na úrovni organizací a institucí; spolupráce s rodiči.

Speciifika práce školského sociálního pracovníka ve vztahu k jednotlivých cílovým skupinám.