Konspekt č. 3: Kvalitativní výzkum - etické aspekty výzkumu a jejich zakotvení

Ideální konspekt splňuje následující charakteristiky: 

- smysluplně zpracovává téma

- má nejméně 3 normostrany (tj. 5.400 znaků včetně mezer, bez započítání seznamu literatury)

- obsahuje odkazy na minimálně 3 zdroje/literaturu (nemusejí být korektní; seznam literatury ale musí být uveden na konci)

- explicitně se vyjadřuje ke každé dílčí otázce/tématu; žádná z odpovědí není řádově kratší než jiné

- soubor je pojmenován PRIJMENI_K3.

Osnova:

K3: Etické aspekty výzkumu a jejich zakotvení.

K3.1 Co je etika obecně?

K3.2 Proč je téma etiky ve výzkumu důležité?

K3.3 Jaké jsou důležité termíny relevantní etice používané ve výzkumu?

K3.4 V jakých fázích výzkumu je třeba řešit etická dilemata? A v které fázi jaká?

K3.5 Uveďte příklady eticky sporných výzkumů z minulosti i současnosti – identifikujte, co na nich bylo eticky sporného.