zpracování a prezentace zvoleného tématu

úkolem studenta je zvolit, samostatně zpracovat a prezentovat některé z nabízených témat či okruhů z matematické analýzy:

- zavedení goniometrických funkcí

- funkce gama a beta, jejich užití při výpočtu integrálů

- přístupy k zavedení integrálu a jejich porovnání

- Laplaceova transformace

- slabá konvergence - konvergence v průměru

- součiny řad

- Riemannova funkce, souvislost s prvočísly

- Stirlingova formule

- Eulerova konstanta

- užití diferenciálních rovnic pro řešení pohybu hmotného bodu

- odvození Moivre - Laplaceovy věty