Osnova témat

 • Konzultace a témata diplomových prací

  Konzultační hodiny ZS 2021/22: se začátkem výuky budou konzultační hodiny v pondělí 14.30 - 15.30 v místnosti R414, preferuji pokud se předem ozvete emailem (katerina.machovcova@pedf.cuni.cz)

  Online konzultace vašich prací je možná kdykoliv v průběhu semestru -  prosím o kontakt emailem (katerina.machovcova@pedf.cuni.cz) a domluvíme se flexibilně. Konzultace probíhají především přes platformu ZOOM (níže jsou informace pro připojení, vždy stejné).

  Vypisovaná témata (lze individuálně upravit a zpřesnit):

  I. Studijní motivace a aspirace, studijní dráhy, opora, identifikace se studiem a oborem, akademická identita a další dle dohody specificky u vysokoškolských studentů (kvalitativní výzkum): 

  • Z různých minorit - etnické minority, migrační zkušenost, minoritní genderová či sexuální identifikace 
  • Studenti, jejichž rodiče sami nemají vysokoškolské vzdělání 
  • Vysokoškolští studenti, kteří studovali učňovské obory a pokračovali v dalším studiu (maturita, VŠ)
  • Vysokoškolští studenti příjemci sociálního stipendia

  II. Vysokoškolské studium a praxe hlubokého a povrchového studia/deep - surface learning (kvalitativní výzkum):

  • Zkušenosti studentů, pedagogů - týkající se aspektů vysokoškolského studia, které podporují aktivní zapojení do studia vs. bariéry tohoto zapojení; 

  III. Přechod ze středoškolského studia/zaměstnání do studia na vysoké škole (kvalitativní výzkum):

  • Rozhodování o budoucím studiu, zvládání přechodu, zapojování do vysokoškolského studia na jeho počátku, přechod na VŠ z různých typů středních škol
  IV. Dále je možné domluvit se na vašich tématech, která souvisí s tématy mnou vyučovaných kurzů (zejm. tedy rizikové chování, sociální psychologie). Preferuji kvalitativní výzkum (např. rozhovory, skupinové diskuse, případové studie), lze se případně domluvit na kombinaci kvali-kvanti metod. 
  • Možná témata: aktivity na podporu duševního zdraví ve školách, genderově citlivá sexuální výchova, integrace dětí z minorit. 
  V případě zájmu o vedení práce je ideální postup sepsat si několik bodů - Jaké téma vás zajímá? Jaké máte související otázky? Co byste chtěli zjišťovat a jak? Jaké zdroje byste mohli využít? a poslat na můj email, následně domluvíme další postup. 
  #########################################################################

  ZOOM konzultace

  https://cuni-cz.zoom.us/j/92337123443?pwd=L1J2VmRRTVJrVmxqc2RlbjJqR1NvUT09

  Meeting ID: 923 3712 3443
  Passcode: 423271

  • Postup před zadáním práce

   1. Ozvete se mi s tím, že máte zájem o vedení práce, případně specifikujete orientačně téma
   2. Po e-mailu nebo na základě osobní konzultace zpřesníme téma a předběžně se domluvíme na tom, že vedení je možné
   3. Zorientujete se rámcově v literatuře k tématu (cca 3-5 zdrojů), doporučuji včetně metodologie
   4. Vypracujete cca na stránku návrh práce (název, postup, klíčové zdroje)
   5. Návrh okomentuji a společně doladíme do finální podoby pro zadání do SIS

   Dále se domlouváme podle konkrétního zaměření práce.  Klíčové kroky práce je vždy lepší konzultovat ze začátku (např. osnova a první kapitola, první realizovaný rozhovor), abychom si ujasnili, že je váš postup  v souladu s požadavky na bakalářskou/diplomovou práci.

  • Obecná doporučení a akademické psaní

   Obecná doporučení při psaní diplomových prací

   -          Zkontrolovat formální náležitosti (https://knihovna.pedf.cuni.cz/kvalifikacni_prace.htm), plus sledovat praxi na jednotlivých katedrách

   Psaní práce:

   -          Pročíst několik obhájených diplomek, které pracují podobně metodologicky (nejlépe jsou i na související téma) – struktura textu a řazení kapitol, jazykový styl, způsoby propojování myšlenek různých autorů

   -          Přečíst několik výzkumných článků (recenzované časopisy) - přemýšlení nad výzkumnými problémy, analýza dat (vhodné zařadit texty na základě podobné metodologie), styl psaní (způsoby zapojování zdrojů)

   -          Vždy přemýšlet nad pohledem čtenářů: text s nimi musí jasně komunikovat, formulovat a sdělovat co se bude dít, co jsou klíčové informace, logické plynutí textu (návaznosti v prezentaci témat, ucelené části, provázanost textu (teorie – výzkum) – musí být jasné, jak to souvisí, proč předkládáte informace, které předkládáte

   -          Teoretická část práce není seznam zajímavých výpisků, je to promyšlené propojení myšlenek různých autorů s cílem předložit východiska pro vaši praktickou práci (výsledkem teoretické části jsou výchozí teze pro výzkum, lze využít také pro formulaci tzv. research gap – co a proč je potřeba ještě zkoumat, v čem váš výzkum přispěje)

    Zdroje pro diplomovou práci:

   -          Musí obsahovat výzkumné články (ne jen učebnice, zejm. ne ty, které dávají jen přehled zjištění bez diskuse významu/limitů); nepoužívat populárně naučné texty určené pro širokou veřejnost (pouze velmi okrajově, ne jako zdroj klíčových informací)

   -          Musí obsahovat alespoň nějaké zahraniční texty (zejm. pro část diskuse – srovnání s existujícími výzkumy, ideálně v ČR i zahraničí)

   -          Citujeme napříč textem – odkazování na existující zdroje dodává sílu vaší argumentaci, je to způsob, jak podložit vaše argumenty, seznámit čtenáře s tím, jak nad tématem dokážete přemýšlet (kde vidíte třeba limity dosavadního přístupu).  Jedině informace, u nichž vidíte „odkud se vzaly“ můžete ověřit/zpochybnit/kritizovat. Jsou-li informace podané jako „fakt“ bez dalšího, tak nelze vést diskusi (=směřujeme pouze k encyklopedickým znalostem a „telefonním seznamům“). 

   -          V průběhu psaní si vždy rovnou poznamenávejte z jakého zdroje právě čerpáte. 

   -           Máte-li pochyby, zda je potřeba uvádět zdroj informací=uveďte jej. Přímé citace (=doslovně opsané úseky) musí být vždy jednoznačně označené.

   Metodologie:

   -          Je vhodné absolvovat kurz metodologie sociálně-vědního výzkumu

   -          Je potřeba přečíst vybrané metodologické publikace popisující způsob kvalitativního výzkumu, možné přístupy k analýze, konkrétně pak v práci popsat váš přístup, doporučuji publikace Šeďová, Švaříček a Masaryk (2021) Ten druhý výskum. 

   -          Je vhodné přečíst vybrané výzkumné studie, které vámi zvolený metodologický přístup aplikují

   -          Existuje řada videí (viz dále v tomto kurzu, něco málo lze dohledat i v češtině)

   -          Výsledkem kvalitativního výzkumu není POPIS toho, co respondenti řekli, ale ANALÝZA jejich sdělení (propojení s teorií, limity dosavadní teorie, propojení s existujícími výzkumy – čím novým jste přispěli?, podložená doporučení do pedagogické praxe)

   Obhajoba:

   - vždy si připravte konkrétní poznámky a držte se vaší přípravy (praxe jednotlivých kateder se liší v tom, zda se očekává powerpointová prezentace či ne), prezentaci si doma předem procvičte

   - je potřeba, aby prezentace byla stručná, výstižná a velmi konkrétní (komise poslouchá za sebou velké množství prací, je potřeba předat opravdu jasné, zajímavé informace o čem práce je= zaměření na obsah, zajímavá zjištění vs. častá chyba - studenti popisují, jaké kroky realizovali o čem psali, ale chybí informace o tom, co zjistili, jaké zajímavé poznatky si můžeme z práce odnést) 

   - struktura: klíčový kontext/teoretický rámec (z čeho vycházíte? proč to zkoumáte?), metody (výzkumná otázka, metody sběru dat, výzkumný vzorek, metody analýzy), výsledky (konkrétně, strukturovaně - vyberte hlavní závěry), limity práce a další výzkum (limity stručně, další výzkum velmi konkrétně v návaznosti na vaši studii)

   - příprava na otázky vedoucí/oponent
   - doporučuji vaši přípravu na obhajobu předem konzultovat
  • Metodologie kvalitativního výzkumu

  • První generace vysokoškolských studentů

  • Transitions

   Zde průběžně přidávám texty, které se přímo vztahují k tématu přechodu ze studia/práce na vysokou školu.

   - podívejte se i do tématu metodologie, kde také najdete relevantní texty, zejména Handbook of Qualitative Research in Education: Dynamic Qualitative methods (řada odkazů na studie přechodu)

   - některé relevantní texty budou i v tématu studenti první generace - zejména přístupy k učení, akademická integrace