Topic outline

 • Literatura

  Cílem kurzu je seznámit studenty s pohybovými činnostmi v režimu dne v MŠ. Přináší příklady vytváření podmínek pro spontánní pohybové aktivity. Těžiště kurzu je v praktických příkladech možných řízení pohybových činností v MŠ jak z hlediska formy (TV chvilka, kratší pohybový celek, TV jednotka), tak především z hlediska sociálně interakčních a metodicko organizačních forem, včetně využití škály didaktických stylů dle Mostona a Ashworth.

  LITERATURA:

  DVOŘÁKOVÁ, Hana. Sportujeme s nejmenšími dětmi. Praha: Olympia, 2001. ISBN 80-703-3313-8.

  DVOŘÁKOVÁ, Hana. Pohybové činnosti pro předškolní vzdělávání. Praha: Raabe, 2011. ISBN 978-80-86307-88-6.

  DVOŘÁKOVÁ, Hana. Pohybem a hrou rozvíjíme osobnost dítěte: [tělesná výchova ve vzdělávacím programu mateřské školy]. Vyd. 2., aktualiz. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-819-7.

  DVOŘÁKOVÁ, Hana. Rozvíjíme tělesnou zdatnost dětí: dítě a jeho tělo. Praha: Raabe, 2014. ISBN 978-80-7496-162-5.

  DVOŘÁKOVÁ, Hana. Základní motorika. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, KTV, 2006. ISBN 80-729-0259-8.

  ENGELTHALEROVÁ, Zdeňka. Cvičíme s dětmi: dítě a jeho tělo. Praha: Raabe, 2015. ISBN 978-80-7496-172-4.

  • Přípravy on-line cvičení pro předškolní děti

   Podmínky pro realizaci pohybových činností, možnosti organizace