Topic outline

 • General

 • Environmentální výchova

  Čas na prostudování: 20 minut

  Cílem je umět definovat pojmy: ekologie, environmentalistika, envigogika, biotické a abiotické prostředí, ekologická sukcese, základní strategie rozmnožování rostlin a živočichů. 

 • Znečitění jednotlivých složek prostředí

  Čas na prostudování: 60 minut

  Cílem je seznámit studenty s problematikou znečištění jednotlivých složek prostředí - voda, půda, vzduch. Student umí vyjmenovat příčiny znečištění a jejich důsledek pro prostředí i zdraví člověka. 

 • Ochrana přírody

  Čas na prostudování: 60 minut

  Cílem této kapitoly je vysvětlit principy územní a druhové ochrany. Student uvede konkrétní příklady ochrany a reintrodukce živočišných druhů a příklady územní ochrany v ČR. Zná principy ekologického hospodaření a jeho výhody i limity. Umí rozeznat výrobky a produkty ekologického zemědělství.

 • Globální problémy

  Čas na prostudování: 20 minut

  Cílem kapitoly je informovat o základních globálních problémech. Student umí vysvětlit pojem globální a umí popsat základní problémy, které se řeší na globální úrovni. Umí kriticky zhodnotit vliv antropogenní činnosti na globální problematiku.

 • Environmenální etika

  Prostudujte si stranu 69 - 126 a vyberte směr environmentální etiky, který je vám osobně nejbližší a proč.

 • Ekologická krize

 • Článek - časopis Envigogika

  Napište krátkou úvahu na A4 na toto téma.