Тематический план

  • Program kurzu a jeho cíle; pojem "starší česká literatura"; periodizace starší české literatury

  • Média středověké literární komunikace; tzv. orální literatura

  • Staroslověnské a církevněslovanské písemnictví české redakce - prameny a hypotézy

  • Latina a hebrejština jako jazyky bohemikální literatury; jazykové interference

  • Vernakularizace bohemikální literatury; otázka počátků literárního užití češtiny

  • Alegorie (sensus alegoricus) ve středověké kultuře a umění; interference sakrálního a profánního ve středověké kultuře a slovesnosti

  • Kurtoazní kultura a koncept dvornosti

  • Středověké divadelní performance a „inscenovaná devoce“

  • Žánry (české) středověké literatury

  • Co je autor aneb Metody a techniky textové produkce ve středověku