Topic outline

 • General

 • Program kurzu a jeho cíle; pojem "starší česká literatura"; periodizace starší české literatury

 • Média středověké literární komunikace; tzv. orální literatura

 • Staroslověnské a církevněslovanské písemnictví české redakce - prameny a hypotézy

 • Latina a hebrejština jako jazyky bohemikální literatury; jazykové interference

 • Vernakularizace bohemikální literatury; otázka počátků literárního užití češtiny

 • Alegorie (sensus alegoricus) ve středověké kultuře a umění; interference sakrálního a profánního ve středověké kultuře a slovesnosti

 • Kurtoazní kultura a koncept dvornosti

 • Středověké divadelní performance a „inscenovaná devoce“

 • Žánry (české) středověké literatury

 • Co je autor aneb Metody a techniky textové produkce ve středověku